new post

zzz

Selasa, 01 November 2016

tt1 D 8a “NABI SEBAGAI PENDIDIK” (QS. An-Nahl ayat 43-44)


SUBYEK PENDIDIKAN MAJAZI
“NABI SEBAGAI PENDIDIK”
 (QS. An-Nahl ayat 43-44)


Istiqomah (2021115180)
Kelas D

FAKULTAS TARBIYAH/PAI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
2016

KATA PENGANTAR


Puji syukur Kehadirat Tuhan yang maha kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Subyek Pendidikan Majazi” (Nabi sebagai Pendidik) QS. An-Nahl 43-44 ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat di pergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi para pembaca dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir tarbawi.
Harapan kami semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, makalah ini masih banyak kekurangan karena pengalaman kami yang terbatas. Oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada Bpk. Muhammad Hufron, M.S.I selaku Dosen Pengampu mata kuliah Tafsir tarbawi, kepada orang tua tercinta yang selalu mendoakan, serta teman-teman yang sangat kami sayangi dan kami  banggakan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan semoga Allah swt senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.
Pemalang, 15 oktober 2016Istiqomah
(2021115180)
BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Pendidikan Islam sebagai sebuah upaya perubahan yang bersifat intelektual keilmuan, spiritual maupun khususnya moral, harus mengacu kepada dua sumber ajaran islam, yang pertama datang dari Allah yaitu Al-Qur’an dan yang kedua terdapat dalam diri Muhammad saw. rasul Allah yang meliputi perbuatan, perkataan dan ketetapan yang di sebut hadis.
Dalam sejarah islam, Nabi merupakan profil Pendidik  ideal. Dalam dekade  beberapa terakhir, khususnya dunia pendidikan sering kita dapati kenyataan bahwa tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sering tidak tercapai, salah satu indikasi yang menunjukkan ke arah tersebut adalah terjadinya krisis moral yang terus menghantui bangsa kita. Jadi, Idealnya pendidik harus memfasilitasi dirinya dengan berbagai kompetensi agar dapat menjalankan profesinya secara profesional. Pendidik harus membekali dirinya dengan seperangkat pengalaman, keterampilan dan pengetahuan tentang kependidikan di samping harus menguasai substansi keilmuan (agama maupun umum) yang ditekuninya, hal ini bertujuan agar pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana halnya yang telah di teladankan  oleh Rasulullah SAW.

B. Judul
Subyek Pendidikan Majazi “Nabi sebagai Pendidik” (QS. An-Nahl ayat 43-44)

C. Nash dan Terjemahan QS. An-Nahl ayat 43-44

(43)وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(44)
Artinya:
“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (16:43)
“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan Kami telah turunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (16:44)

D.   Arti penting untuk di kaji
Dalam surah An-Nahl ayat 43-44 di jelaskan bahwasanya orang-orang musyrik bersifat acuh dan tidak membutuhkan para Nabi, karena mereka menganggap, bahwa kebutuhan kepada Nabi berarti mengharuskan bagi mereka akan adanya kehidupan yang lain, tempat mereka di hisab, sedang mereka tidak membenarkan hal itu, karena mereka menganggap hal seperti itu tidak masuk akal (logis) jika yang demikian itu ada.  
Jadi secara umum ayat 43-44 tersebut menjelaskan tentang bagaimana ketidakpercayaan kaum musyrik terhadap nabi Muhammad saw sebagai Rasul di bumi ini. Padahal dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa Rasul yang diutus untuk manusia maka jenisnya sama akan tetapi bedanya Rasul itu diberi mu’jizat untuk menjelaskan. Dan mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur’an.
BAB II
PEMBAHASAN

A. Teori
Pendidik dalam islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan peserta didiknya serta mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif  (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).
Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuju tingkat kedewasannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai seorang  hamba dan khalifah Allah SWT., mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.
Dalam dunia islam sendiri, Muhammad Rasulullah adalah uswatun khasasanah bagi umatnya, yang karena akhlaknya yang begitu mulia sampai-sampai Allah pernah memujinya dengan firman “Sungguh, engkau mempunyai akhlak yang agung” dalam (QS. Al-qalam,68:4).
Sesungguhnya jika kita mengupas sejarah Perjalanan Rasulullah saw., maka kita akan menemui banyak bunga-bunga keharuman serta kerikil-kerikil yang menyakitkan dalam kehidupan beliau. Kehidupan yang penuh dengan arti perjuangan dan jihad dalam menegakkan agama Allah (Li ‘ilaikalimatillah) kepada umat manusia. Kehidupan yang menjadi teladan bagi generasi sesudahnya dalam mengemban Risalah-Nya yang suci. Tidak terkecuali momentum-momentum suka-duka beliau dalam mengajarkan pendidikan melalui penyebarkan ilmu-ilmu Allah kepada umatnya di dunia, meskipun banyak faktor yang menghambat perjalanan beliau dalam berjihad. Salah satunya adalah tidak di terimanya risalah agama islam oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman beliau dahulu. Namun lagi-lagi kegigihan Nabi lah yang menghantarkan beliau pada keberhasilan.
QS. An-Nahl ayat 43-44 menjelaskan kaum musyrik tidak memerlukan nabi dan mereka menyangkal kerisalahan Muhammad saw dengan mengatakan bahwa jikalau Allah akan mengirimkan utusan, tentulah Ia akan mengutus malaikat. Akan tetapi alasan mereka (kaum musyrikin) tidak di benarkan menurut kenyataan sejarah, karena Allah SWT., mengutus utusan hanyalah orang laki-laki (manusia) yang di beri wahyu. Hal ini di bantah oleh orang-orang musyrik, Kenapa Allah tidak mengutus Rasul dari malaikat?. Kemudian Allah menjawab kesalahpahaman ini bahwa sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan (sunnah) Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia itu sendiri. 
Sesudah itu Allah menjelaskan bahwa rasul-rasul itu di utus dengan membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kebenarannya, yaitu mukjizat dan kitab-kitab yang di jadikan pedoman untuk memberikan penjelasan kepada manusia dan supaya manusia itu memikirkannya. Di samping itu Allah juga memberi peringatan dan mengancam terhadap orang-orang musyrik (orang yang tidak percaya kerisalahan Muhammad saw).
Keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik sekaligus materi pendidikannya yang merupakan tugas Kerasulan beliau juga sudah di rancang dan di persiapkan oleh Allah SWT dalam ayat lain, seperti firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 2 berikut:
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
Artinya: 
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

B.  Tafsir dari Buku-buku 
  1Tafsir AL-Azhar
(43)...وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ 
“Dan tidaklah Kami mengutus sebelum engkau melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka...”(pangkal ayat 43).  
Hal ini diperingatkan kembali kepada mereka, bahwa Rasul Allah dan isi pengajarannya pun sama, serta nasib pertentanganpun kebanyakan bersamaan. Sebab mereka itu semuanya adalah manusia, orang-orang laki-laki yang tidak lepas dari pada suka dan duka. Maka di suruhlah Nabi Muhammad SAW. menyampaikan kepada orang-orang itu (kaum musyrik): “maka bertanyalah kepada ahli-ahli yang telah mempunyai peringatan jika kamu belum mengetahui” (ujung ayat 43). 
Kalau masih kurang percaya akan hal itu mereka boleh menanyakan kepada Ahludz Dzikri, ahli peringatan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menerima kitab-kitab dan ajaran dari Nabi-nabi yang dahulu itu, jikalau mereka orang-orang yang jujur, niscaya akan mereka beritahukan yang sebenarnya itu. Disini tersebut Ahludz Dzikri, yakni orang yang ahli peringatan, atau orang yang berpengetahuan luas. Umum arti ayat, menyuruh orang yang tidak tahu bertanya kepada yang lebih tahu, karena ilmu pengetahuan sifatnya adalah umum (general), dan berfaedah untuk mencari kebenaran. Menurut yang di rawikan oleh mujahid dari Ibnu Abbas bahwa Ahludz dzikri, di sini adalah ahli kitab. Sebelum ahlul kitab itu di pengaruhi oleh nafsu menang sendiri, mereka mengakui bahwa Nabi-nabi dan Raul-rasul yang terdahulu itu semuanya adalah manusia belaka, manusia pilihan yang di beri wahyu oleh Allah SWT.
Dengan ayat ini kita mendapat pengertian bahwasanya kita boleh menuntut ilmu kepada ahlinya. Di mana saja dan siapa saja; sebab yang yang kita cari adalah kebenaran. Nabi-nabi dan Rasul-rasul itu di utus Tuhan; “dengan penjelasan-penjelasan dan kitab-kitab.”(pangkal ayat 44). penjelasan yang di maksud yaitu keterangan dan alasan-alasan untuk menguatkan pendirian bahwa Allah ta’ala ada dan tunggal, tidak berserikat dengan yang lain. “kitab-kitab”, Zubur jama’ dari kata Zabur, artinya kitab-kitab. Semua kitab-kitab itu, baik Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil kepada ‘Isa, Mazbur atau Zabur kepada Daud dan Shuhuf yakni catatan-catatan yang diterima nabi Ibrahim. “dan Kami turunkan kepada engkau peringatan” yaitu Al-Qur’an “supaya engkau terangkan kepada manusia apa yang di turunkan kepada mereka”. Dengan ayat ini teranglah bahwa kewajiban Nabi Muhammad menyampaikan peringatan (Al-Qur’an) bukanlah kewajiban yang baru sekarang, melainkan sambungan mata rantai saja dari rencana Tuhan membimbing dan memberi petunjuk umat manusia yang telah di mulai sejak Nabi Adam sampai kepada berpuluh Rasul sesudahnya, sampai kepada Nabi Muhammad saw, “mudah-mudahan mereka akan berpikir” (ujung ayat 44) sebab maksud AlQur’an atau peringatan, memang yang utama sekali mengajak orang untuk berpikir tentang dirinya, tentang Tuhannya dan hubungannya dengan Tuhan itu.

2. Tafsir Ibnu Jalalain
   (43)...وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ 
“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka...” 
Bukannya para malaikat فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  (maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan Injil  إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (jika kalian tidak mengetahui) hal tersebut, mereka pasti mengetahuinya karena kepercayaan kalian kepada mereka lebih dekat daripada kepercayaan kalian terhadap Nabi Muhammad SAW.بِالْبَيِّنَاتِ  (dengan membawa  keterangan-keterangan) lafaz ini berta’aluq kepada fi’il yang tidak di sebutkan, artinya: Kami utus mereka dengan membawa hujjah-hujjah yang jelas-وَالزُّبُرِ (dan kitab-kitab) yakni kitab-kitab suci إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنْزَلْنَا(dan Kami turunkan kepadamu Az-Zikr) yakni Al-Qur’an  لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka) yang di dalamnya dibedakan antara halal dan haram  وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (dan supaya mereka memikirkan) tentang hal tersebut, kemudian mereka mengambil pelajaran  lainnya.
3 Tafsir Al-Misbah

(43)وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 Ayat ini menegaskan bahwa: 
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kepada umat manusia kapan dan dimanapun, kecuali orang-orang lelaki yakni jenis manusia pilihan, bukan malaikat yang Kami beri wahyu kepada mereka antara lain melalui malaikat jibril; Maka wahai orang-orang yang ragu dan tidak tahu maka bertanyalah kepada ahl-Dizkr yakni orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.
               Thabathaba’i berpendapat bahwa ayat ini menginformasikan bahwa dakwah keagamaan dan risalah kenabian adalah dakwah yang disampaikan oleh manusia biasa yang mendapat wahyu dan bertugas mengajak manusia menuju kebahagian dunia dan akhirat. Tidak seorang Rasul pun, tidak juga kitab suci yang menyatakan bahwa risalah keagamaan berarti nampaknya kekuasaan Allah yang ghoib lagi mutlak karena sesuatu. Tidak pernah ada pernyataan semacam itu, sehingga kaum musyrikin tidak wajar berkata: Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah sesuatu apapu selain Dia.
 Di sisi lain bertanya kepada ahlu kitab yang dalam ayat ini mereka di gelari ahl az-Dzikr menyangkut apa yang tidak diketahui, selama mereka dinilai berpengetahuan dan objektif, menunjukkan islam sangat terbuka dalam perolehan pengetahuan. Memang seperti sabda Nabi saw: “Hikmah adalah sesuatu yang didambakan seorang mukmin, dimanapun dia menemukannya, maka dia yang lebih wajar mengambilnya” itu semua merupakan landasan untuk menyatakan bahwa ilmu dan islam bersifat universal, terbuka serta manusiawi dalam arti harus di manfaatkan untuk kemaslahatan seluruh manusia.

(44)بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Kata (الزّبر ) Az-zabaru adalah jamak dari (زبور) Zabur yakni tulisan. Yang di maksud disini adalah kitab-kitab yang di tulis, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Shuhuf Ibrahim as. Para ulama berpendapat bahwa Zubur adalah kitab-kitab singkat yang tidak mengandung syari’at, tetapi sekedar nasihat-nasihat. 
Salah satu nama Al-Qur’an adalah (الدكر )  ad-Dzikri  yang dari segi bahasa artinya mengingatkan. Al-Qur’an dinamai demikian karena ayat-ayatnya berfungsi mengingatkan manusia apa yang dia berpotensi melupakan dari kewajiban, tuntunan, dan peringatan yang seharusnya selalu dia ingat, laksanakan dan indahkan.
  Ayat ini menegaskan bahwa tujuan turunnya Al-Qur’an adalah untuk semua manusia. Al-Qur’an untuk dua hal; pertama, untuk menjelaskan apa yang diturunkan secara bertahap kepada manusia, karena ma’rifah ilahiah tidak dapat diperoleh manusia tanpa melalui perantara, karena itu diutus seorang dari mereka untuk menjelaskan dan mengajar. Kedua adalah harapan kiranya mereka berpikir menyangkut dirimu wahai Nabi agung agar mereka mengetahui apa yang engkau sampaikan adalah kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.
Ayat ini menugaskan Nabi Muhammad saw untuk menjelaskan Al-Qur’an. Penjelasan Nabi Muhammad saw itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat.
C. Aplikasi dalam kehidupan
Aplikasi dalam kehidupan tentang QS. An-Nahl ayat 43-44 adalah:
1.   Menganjurkan kita untuk bertanya bila tidak tahu.
2.   Apabila kita mempunyai ilmu sebaiknya ajarkan kepada yang belum tahu.
3.   Dalam mendidik sebaiknya menyesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan                        pemahaman peserta didik.
4.   Pendidik sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
5.   Pendidikan dilakukan secara bertahap.
6.   Pendidik atau guru sebaiknya menguasai bahan ajar.
D. Aspek Tarbawi
Aspek Tarbawi tentang QS. An-Nahl adalah:
1.   Junjunglah tinggi Rasul kita, ikutilah petunjuk beliau
2.   Patuhilah nasihat dan perintah guru
3.   Perhatikanlah rambu-rambu     kehidupan yakni Al-Qur’an dan Hadits
4.  Mencari ilmu harus berangkat dari kebersihan niat dari selain Allah. Niat adalah sumber segala perbutan selaras dengan sabda Nabi SAW  “Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya”
5. Bersikap rendah hati dan melayani para ulama. Pencari ilmu mesti meninggalkan kebangsaan nasab, kedudukan, dan harta yang ia miliki. Ia lepaskan demi terjun secara total meraih ilmu lewat para guru ulama.
6.  Mengambil faedah (manfaat) dimana saja berada. Pencari ilmu mesti jeli melihat, mengamati, dan meraih manfaat dari tiap jengkal langkah hidupnya. Tidaklah berlalu sesaat dari umurnya, kecuali ia isi dengan kemanfaatan.BAB III
PENUTUP


A.  Simpulan
Tanggung jawab dan syarat seorang penidik yang ditetapkan oleh beberapa ahli pendidikan (khususnya pendidikan islam), semuanya sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih sempurna dari apa yang ditetapkan oleh para ahli tersebut. Seperti halnya dalam materi dan tujuan pendidikan islam, sangat mungkin poin-poin yang ditetapkan oleh para ahli pendidikan yang berhubungan dengan tanggung jawab dan syarat seorang pendidikpun merupakan hasil ujian terhadap sosok  Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik yang telah dipersiapkan dan di utus oleh Allah SWT. sekaligus pendidik yang di utus oleh Allah SWT.
Dalam menyiarkan agama islam, ada saja tantangan dan hambatan yang senantiasa selalu menerpa perjuangan beliau, seperti tidak di terimanya risalah agama islam oleh orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana di terangkan pada Surat An-Nahl ayat 43. Di ayat 44 menerangkan tentang tarbiyah ilmu, tentang perintah menyiarkan dan menyebarkan ilmu kepada orang lain, agar risalah agama islam dapat tersebar dan bermanfaat untuk orang banyak.DAFTAR PUSTAKA


Al-Ghazaly, Muhammad Nuh. 2008. Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup  Rasulullah  SAW. Surabaya: Arkola.
Al-Zuhaily, Wahbah. 1991. Tafsir Munir Juz XIII. Beirut: Dar  al-Fikr.
Departemen  Agama RI. 2004. Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan  terjemahannya.. Bandung: CV Penerbit J-Art.
Hamka. 2000. Tafsir Al-Azhar juz 13 dan 14. Jakarta: Pustaka Pamjimas.
Juwairiyah. 2010. Hadis Tarbawi. Yogyakarta: Teras.
Mujib, Abdul. 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada  Media.
Shihab, Quraish. 2009. Tafsir Al-Misbah vol.6. Jakarta: Lentera hati.
Suyuti. 2009. Terjemahan Tafsir Al-Jalalain dan Asbabun Nuzul. Bandung:  Sinar Baru Algensind.
PROFIL PENULISNama Istiqomah
TTL Pemalang, 22 Januari 1997
Alamat Jl. Raya perbatasan Desa Iser-Kalirandu, Rt 05/Rw  04, Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kab.  Pemalang
Motto Hidup Be Confident In Everything !
Riwayat Pendidikan: 
-SDN 05 Kalirandu
-MTs. Al-Furqon Kalirandu
-MA Wahid Hasyim Petarukan
-Sedang proses menyelesaikan pendidikan S1 di  IAIN Pekalongan, Jurusan  Pendidikan Agama  Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar