Laman

Selasa, 16 September 2014

silabus SBM 2014


SBM - C - 1 : Hakikat, Ciri-Ciri Dan Komponen Belajar MengajarHakikat, Ciri-Ciri Dan Komponen Belajar Mengajar

MAKALAH

Disusun guna memenuhi tugas: Strategi Belajat Mengajar
Dosen Pengampu : M. Ghufron Dimyati, M.Si

Disusun Oleh :

M. Syaifudin         :        (2021111228)
Khoerul Mar’ah   :        (2021112022)
Ari Karuniawan   :        (2021112032)
Gunawan              :        (2021112033)

Kelas C
           
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
TAHUN 2014

SPI - H - 2 : PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUR RASYIDINPERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUR RASYIDIN

MAKALAH

Disusun guna memenuhi tugas :
 Mata kuliah: Sejarah Peradaban Islam

                                                     Dosen Pengampu: Ghufron Dimyati, M.S.I


Disusun oleh:
Kelompok 2
Abdul Ghufron           (2021113215)
Muarofatul muniroh    (2021113225)
Diah Puspita Sari        (2021113233)
Kelas: PAI  H


JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2014

SPI - G - 2 : MASA KHULAFAUR RASYIDIN (632-661)MAKALAH
MASA KHULAFAUR RASYIDIN (632-661)

Disusun guna memenuhi tugas :
             Mata kuliah : Sejarah Peradaban Islam
Dosen pengampu : Ghufron Dimyati, M.si


 
Disusun Oleh :

1.      Syifa Fuadina                             ( 202 111 2116 )
2.      Maftuhah                                    ( 202 111 2117 )
3.      Irham Wiranto                            ( 202 111 2126 )

Kelas: G


JURUSAN TARBIYAH ( PAI )
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2014

SPI - F - 2 : Sejarah Islam pada Masa Khulafaur RasyidinMAKALAH
Sejarah Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin

Disusun guna memenuhi tugas:
Mata kuliah                 : Sejarah Peradaban Islam
Dosen pengampu        : Ghufron Dimyati, M.S.I
Disusun oleh:
1.      Hanum Maulida A                                    (2021113029)
2.      Masruhan                                                 (2021113034)
3.      Ikroma Mauludina                                    (2021113038)
Kelas : F

PROGRAM STUDI PAI  JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2014

Ilmu Akhlak - D - 2 :


Ilmu Akhlak - D - 2 :


Selasa, 09 September 2014

SPI - H - 1: Peradaban Pra Islam dan Masa Nabi Muhammad SAWPERADABAN DUNIA PRA-ISLAM 
DAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW

MAKALAH
Disusun guna memenuhi tugas:
   Mata Kuliah          : Sejarah Peradaban Islam
   Dosen Pengampu  : Ghufron Dimyati, M.S.I

Disusun Oleh :
Kelompok 1

Nia Prastika                 2021113251
M. Lukluk Maknun     2021113277
Rif’atul Mahmudah    2021113292

Kelas H

JURUSAN TARBIYAH/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2014

SPI - G - 1: Peradaban Pra Islam dan Masa Nabi Muhammad SAWMAKALAH

PERADABAN DUNIA PRA ISLAM
DAN PERADABAN ISLAM MASA NABI MUHAMMAD SAW ( 610-632)

Makalah ini Disusun guna memenuhi tugas:
Mata kuliah                        :  Sejarah Peradaban Islam
Dosen pengampu               :  Muhammad Hufron, M.SI

Disusun oleh:

1.      Sopiyudin                                            (2021 111 134)
2.      Badar                                                   (202 111 2161)
3.      Wiwit Nur Widya Aeni                       (202 111 2106)


Kelas : G

JURUSAN TARBIYAH
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2014

SPI - F - 1: Peradaban Pra Islam dan Masa Nabi Muhammad SAWMAKALAH
Peradaban Dunia Pra- Islam Dan Masa Nabi Muhammad Saw.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas:
Mata Kuliah: Sejarah Peradaban Islam (SPI)
Dosen Pengampu : Ghufron Dimyati, M.S.IDisusun Oleh:
1.      ISTRIYANI                     (2021112254)
2.      KHOMARIYAH             (2021112283)
3.      DEWI MARWAH           (2021113001)

KELAS: F


PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2014