new post

zzz

Kamis, 03 Desember 2015

spi H 12 Kontribusi Islam terhadap Ilmu, Pengetahuan dan Filsafat IslamKontribusi Islam terhadap Ilmu, Pengetahuan
dan Filsafat Islam
 

Oleh:
                                             1.              Dewi Astini                                (2021114034)
                                             2.              YayanIsmiNurhidayah               (2021114196)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)
PEKALONGAN
2015KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis  panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Kontribusi Islam terhadap Ilmu, Pengetahuan
dan Filsafat Islam” ini dengan baik.
Penyusunan makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Sejarah Peradaban Islam “tentang bagaimana filsafat seruan islam, siapa ilmuan dan para cendekiawan islam, serta karya-karya yang delah diciptakannya dan perkembangan islam di negara iran”. Makalah ini bertujuan supaya kita sebagai pelajar muslim mengetahui sunber-sumber yang ilmu yang kita pelajari dan dengan mengertinya penemu-penemu ilmu pengtahuan ternyata orang muslim sehingga dapat memicu semangat kita dalam mempelajari semua ilmu pemgetahuan..
Dalam pembuatan makalah ini pemakalah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, jika kiranya ada kekurangan dalam pembuatan makalah ini kami menerima kritik dan saran supaya untuk kedepannya kami dapat membuat makalah dengan jauh lebih baik.
Pekalongan, 13 Oktober  2015 


Penulis


BAB 1
PENDAHULUAN
  1. Latar belakang masalah
Proses perkembangan pemikiran muslim, terdapat dalam tiga fase dan erat kaitanya dengan sejarah islam.
Sehingga mengakibatkan adanya perubahan masyarakat dari tradisional menjadadi masyarakat modern, dan pandangan cakrawala berpikir yang regional menjadi yang lebih luas lagi kehidupan pribadi makin lama makin kompleks, menimbulkan masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan.
Sedangkan tujuan semula keberadaan filsafat Yunani itu untuk menguji kebenaran ajaran agama, maka pengetahuan keagamaan yang dapat dibenarkan oleh akal pikiran dinamakan filsafat dan yang tidak sesuai disebut cerita agama.
Setalah orang islam meyakini kebaikan nilai-nilai pengetahuan yang diterjemahkan, maka makin bertambahlanh kegiatan untuk mempelajari pengetahuan Yuanani itu dengan jalan bagaimanapun.
Kemudian hal tersebut melahirkan para penemu-penemu ilmu pengetahuan dari kalangan orang-orang muslim serta pekembangan aliran dalam negara Iran, adapun untuk pembahasan lebih mendalam akan dijabarkan didalam makalah

  1. Rumusan masalah
1.        Apa yang dinamakan filsafat seruan islam?
2.        Siapa sajakah ilmuwan dan para cendekia muslim?
3.        Siapa penemu ilmu pengetahuan dan tehnologi di kalangan cendekiawan muslim?
4.        Bagaimana representasi Islam Modern iran?

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Filsafat Seruan Islam
Proses perkembangan pemikiran muslim, terdapat dalam tiga fase dan erat kaitanya dengan sejarah islam. Pertama, akibat adanya pergolakan politik pada masa kekhalifahan Ali, menimbulkan perang siffin dan perang Jamal.Adanya perang ini menjadi faktor utama munculnya golongan khawarij. Kedua, akibat eksoansi Islam kebarat ke spanyol dan prancis, ke selatan sampai ke sudan, Ethiopia dan seterusnya, ke timur sampai ke India dan seterusnya dan ke utara sampai ke Rusia.
Ketiga, akibat eksoansi Islam kebarat ke spanyol dan prancis, ke selatan sampai ke sudan, Ethiopia dan seterusnya, ke timur sampai ke India dan seterusnya dan ke utara sampai ke Rusia.Akibat adanya perubahan masyarakat dari tradisional menjadadi masyarakat modern, dan pandangan cakrawala berpikir yang regional menjadi yang lebih luas lagi kehidupan pribadi makin lama makin kompleks, menimbulkan masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan.
Ketiga faktor-faktor yang dikemukakan diatas sangat membantu lahirnya pemikiran-pemiran baru bagi umat islam.Pemikiran Filsafat yunani mulai berkembang pada abad VI SM. Filsafat yang berkembang itu bukanlah hasil pemikiran filosof Yunani semata pada waktu itu, tetapi lebih tepat dikatan hasil proses  perkembangan berpikir dan kumpulan dari pilihan-pilihan kebudayaan sebelum masa filosof itu.
Tujuan semula keberadaan filsafat Yunani itu untuk menguji kebenaran ajaran agama, maka pengetahuan keagamaan yang dapat dibenarkan oleh akal pikiran dinamakan filsafat dan yang tidak sesuai disebut cerita agama.
Salah seorang yang berjasa dalam menyebarkan kebudayaan yunanai adalah Alexander Agung yang pada tahun 331 SM dapat menguasai Persia (Darius), namun di negeri jajahan itu , ia selalu berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dengan kebudayaan jajahannya , antara lain, dengan cara perkawinan, berpakaian dan pengangkatan pegawai atau pengiringnya.
Sekitar abad ke-7 dan 8 M. Islam telah menyebarkan sayap-sayapnya ke Syiria, mesir, Afrika Utara dan sebagian Spanyol. Melalui filosof-filosof kristen di Syiria orang-orang islam mengenal filsafat Yunani.
Dengan demikian filsafat Yunani yang sampai ke dunia islam bukanlah langsung dari Yunani akan tetapi melalui filosof diluar yunani dan bahkan telah bercampur aduk dengan pemikiran-pemikiran di mana filsafat itu berkembang.
Faktor yang mendorong orang islam Mempelajari Filsafat
1.       Bahwa ajaran islam menganjurkan kepada pemeluk untuk mempelajari ilmu pengetahuan.
2.       Kaum muslimin melihat adanya manfaatmempelajari filsafat Yunani itu, terutama untuk memperkuat akidah islamiah dan berguna pula untuk berpolemik atau berapologi , dengan orang-orang yang tidak seagama atau ynag menyimpang dari ajaran islam.
3.       Situasi dan kondisi memerlukan adanya terjemahan-terjemahan terutama ilmu-ilmu yang tidak mrninggung masalah keagamaan, karena masyarakatnya makin maju.
Setalah orang islam meyakini kebaikan nilai-nilai pengetahuan yang diterjemahkan itu, maka makin bertambahlanh kegiatan untuk mempelajari pengetahuan Yuanani itu dengan jalan bagaimanapun. Namun setalah kekhlalifahan Makmun yaitu zaman zaman kekhalifahan al-Mutawakkil penerjamahan buku-buku tidak lagi banyak dilakukan (terutama buku filsafat) bahkan akhirnya dilarang.[1]
B.     Ilmuan dan Para Cendikiawan Muslim
1.      Al-Thabari
Nama kengkapnya Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir al Thabari. Lahir di Amul, Thabaristan yang terletak di pantai selatan laut Thabaristan (laut Qazwayn) pada tahun 225 H/839 M dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 H/923 M. Ia adalah seorang sejarawan besar, ensiklopedis, ahli tafsir, ahli qira’at, ahli hadist dan ahli fikih.
Karya al-Thabari dalam bidang sejarah yang sangat terkenal, yaitu dalam bidang sejarah umum, ber judul Tarikh al-Umam wa al-Muluk (sejarah bangsa-bangsa dan raja-raja) atau Tarikh al-Rusul wa al-Anbiya’ wa al-Muluk wa al-Khulafa’ (sejarah para Rasul, para Nabi, para Raja, dan para Khalifah).

2.      Al-Mas’udi
Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibn Husayn ibn Ali (Baghdad- fustat, mesir 956 M).Ia adalah seorang sejarahwan dan ahli geografi, ahli geologi, dan ahli zoologi muslim, juga mempelajari ilmu kalam (theologi), akhlaq, politik, dan ilmu bahasa.
Diantara karyanya yang dapat diketahui adalah sebagai berikut. (1) Dzakhair al-Ulum wa Ma Kana fi Sa’ir al-Duhur (khazanah ilmu pada setiap kurun), (2) al-Istidzkar Lima Marra fi Salif al-A’mar tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. (3) Tarikh fi Akhbar al-Umam min al-‘Arab wa al-‘Ajam (sejarah bangsa-bangsa, Arab dan Persia
3.      Al-Biruni
Nama lengkapnya adalah Abu Rayhan Muhammad Ibn Ahmad al-Biruni al-Khawarizmi. Dia lahir di Khawarizm, Turkmenia pada bulan Dzulhijjah 362 H/ September 973 M dan meninggal dunia di Ghazna pada bulan Rajab 448 H/ 13 Desember 1048 M. Ia menguasai ilmu-ilmu sejarah, matematika, fisika, ilmu falak, kedokteran, ilmu-ilmu bahasa, geologi, geografi, dan filsafat. Dia adalah seorang yang terkenal banyak mengarang dan menerjemahkan karya-karya tentang kebudayaan India kedalam bahasa Arab.
4.      Ibnu Khaldun
Nama lengkapnya adalah Waliyuddin ‘Abd al-Ramhan ibn Muhammad ibn Muhammad ibn abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan ibn Khaldun. Dia lahir di Tunisia di awal bulan Ramadhan 732 H (27 Mei 1333 M) dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 H/ 19 Maret 1406 M. Keluarganya berasal dari Khadrolmaut dan silsilahnya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Wayl ibn Hujr dari kabilah Kindah.
Dia mengarang kitab monumentalnya kitab al-I’bar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-A’rab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa man Siwahum min Dzaw al-Sulthan al-Akbar (di singkat al-I’bar) yang terdiri dari tujuh jilid besar. Kitab ini berisi kajian sejarah, dan didahului oleh sebuah pembahasan tentang masalah-masalah sosial manusia yang dikenal dengan nama Muqaddimah ibn Khaldun yang merupakan jilid pertama dari kitab al-I’bar.
Kitab Muqaddimah itu membuka lebar-lebar jalan menuju bahasan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, dalam sejarah islam Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dalam islam.[2]
5.      Al-Kindi (194-260 H/809-875), buku karanganyya sebanyak 236 judul
6.      Al-Farabi, orang menyebutnya Alfarobius
7.      Ibnu Bajah (wafat tahun 523 H)
8.      Ibnu Thufail (wafat tahun 581)
9.      Ibnu Sina (370-428H/980-1037M), orang eropa menyebutnya Aviecena. Di samping seorang filosof ia juga seorang doktor dan ahli musik, karanganya yang terkenal adalah Shafa, Najat, Qonun.lsafiyah, mizanu Amal dan lainya.
10.  Al-Ghazali (450-505H/ 1058-1101M), ia digelari sebagai hajjatul islam, buku karanganya ada 70 judul. Karanganya adalah : Al-Munqiz minand Dhalal, Tuhfatul Falsafiyah dan lainya.
11.  Ibnu Rusyd (520-595H/1126-1198M), di Barat namanya dikenal Oveoes. Diantara buku karanganya adalah: Mabadiul Falasafiyah, Kulliyat, Tafsir Urjuja dan lain-lain.[3]
12.  Al-Khawarizmi
Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas.Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia.
Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory yaitu tempat belajar matematika dan astronomi.
13.    Jabir Ibnu Hayyan/ Ibnu Geber
Ditemukannya kimia oleh Jabir ini membuktikan, bahwa ulama di masa lalu tidak melulu lihai dalam ilmu-ilmu agama, tapi sekaligus juga menguasai ilmu-ilmu umum.“Sesudah ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika, bangsa Arab memberikan sumbangannya yang terbesar di bidang kimia,” tulis sejarawan Barat, Philip K Hitti, dalam History of The Arabs.Berkat penemuannya ini pula, Jabir dijuluki sebagai Bapak Kimia Modern.[4]

C.    Penemuan Ilmu dikalangan Cendikiawan Muslim
Sumbangan dari Intelektual islam di berbagai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya di bidang:
1.      Astronomi, dalam literatur islam astronomi disebut ilmu falak ( untuk mengetahui sistem perputaran benda-benda langit).  Bidang ilmu ini amat mendukung peribadatan islam, yaitu seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan, hari raya idhul fitri/adha dan lain sebagainya. Diantara para ahli astronomi muslim yang tersohor:Al-batani, yang menemukan keiringan bulan ; ali ibn Younis.
2.      Matematika, dalam bahasa arab disebut Alabar (perhitungan), sedangkan istilah algoritme berasal dari nama penemunya yaitu, alkhawarizmi. Ialah seorang ahli matematika muslim terkenal di masa khalifah al-mamun, yang menulis aljabar berjudul Al-jabr Wa’l-maakalala (perhitungan dan simbol).
3.      Fisika,  ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi. Sehingga karya-karya tentang optik seperti yang ditulis Hassan ibn Haitam (965-1039 M) juga merupakan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi pengadaan teropong dan fotografi. Di samping itu, penelitianyya mengenai kaca pembesar telah memberi inspirasi kepada Bacon dan Kepler yang menemukan teleskop maupun mikroskop.
4.      Kimia. Meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai subtansi unsur-unsur zat kimia, seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Di antara ilmuan muslim dibidang kimia adalah abu Musa Jakfar Al-kufi (Djeber), telah menulis semacam ensiklopedia dan rangkuman ilmu kimia. Serta abu Bakar Zakaria m.Razi (Razez) dalam bukunya Al_hawi yang menguraikan bagaimana membuat asam sulfur atau alkohol. Di bidang industri adalah berupa penemuan mesiu untuk keperluan senjata dan pengelolaan kertas dari bahan kapas.
5.      Ilmu Hayat.Farmapodia  atau sejenis ensiklopedia tertumbuhan obat yang disusun bangsa arab  muslim berisi  berbagai tumbuhan dan bahan-bahan obat yang belum dikenal bangsa Yunani, termasuk kamper dan daun senna, tamarin, kasia dan mauna.
6.      Bidang Seni Ukir, Bard dari Tariff, denagn hasil seni ukirnya pada botol tinta, papan catur, payung , vas, burung-burungan dan pohon-pohonan.
7.      Kedokteran, salah seorang ahli kedokteran muslim yangg terkenal di dunia barat adalah Abu Ali Al-Husaen ibn abdallah Ibnu sina. Bukunya yang berjudul Canun Fi’l Tib atau petunjuk tentang kedokteran, berisi tentang lima hal: fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan.
Ada beberapa perguruan tinggi kedokteran yang terkenal yaitu:
a.       Sekolah Tinggi Kedokteran di Hirran, Syeria.
b.      Sekolah Tinggi Kedokteran di Baghdad.
Para Dokter dan ahli kedokteran isam yang terkenaladalah :
a.       Jabir ibn Hayyan sebagai bapak ilmu Kimia
b.      Hunain ibn Ishaq, ahli mata yang terkenal
c.       Tabib ibn Qurra,
d.      Ar-Rajji[5]
8.      Filsafat, selain kedokteran ibnu sina merupakan ahli filsafat. Karya-karya utamanya adalah: Kitab al-shifa (buku tentang kesehatan), Al-Hidayat fi’l Hikinat (petunjuk kearah kebijaksanaan), kitab Al-isharat Wa’l Tanbihat (pegangan bagi pengajaran dan peringatan)
9.      Sastra, para ilmuan muslim juga memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia barat di bidang sastra. Hal ini terbukti dari karya-karya surealis dalam islam dan atas buku La Devina Comedia karya Dante Aleghery serta novel bernilai filsafat  dari ibn Tufayl, Hayy ibn Haqzan (hidup sang putra waspada) yang telah di terjemahkan ke berbagai bahasa eropa. Dunia barat juga mengenal dan mengagumi karya sastra oemar khayyam.
10.  Geogarfi dan Sejarah, seperti karya Nasrudin Tusi maupun hasil observasi Al-koshaji yang telah berhasil menyusun hasil petualanganya di Cina dan mengoreksi perhitungan garis lintang bumi maupun ukuran bumi. Sedangkan ibn maskawaih merupakann sejaraawan muslim terkenal dalam bukunya yang berjudul tajarib al-umam (pengalaman bangsa), ia memaparkan kisah sejarah bangsa Persia dan Arabsampai dengan masa hidupnya.
11.  Sosiologi dan Ilmu Politik, Ibn Khaldun merupakan seorang pemikir filsafat sosiologi dan sejarah yang terkenal dalam peradaban barat. Salah satu bukunya yaitu membahas refleksi umum sejarah manusia sebagai hasil dari peradaban iklim, adat istiadatserta latar belakang peradaban yang berbeda termasuk kelembagaan sosial.sedangkan Al-Farabi menulis buku yang sangat terkenal tentang filsafat politik yang berjudul Madinatul Fadhilah (negara Utama).ysng menjelaskan pemimpin sutau negara harus mampu memberikan jaminan agar penduduk mencapai kehidupan yang sejahtera, baik di dunia dan di akhirat.
12.  Arsitektur dan seni Rupa, tampak dalam benntuk istana maupun masjid yang gemerlapan yang kemudian berpengaruh pada bangunan gereja pada abad pertengahan di eropa.
13.  Musik, seorang musikus muslim bernama Abul Hasan Ali Ibn Nafis atau di panggil Ziriyab telah mendirikan konservatorium musik-musik andalusia.[6]
Pada masa Dinasti Abasiyah (750-950) perkembangan luar biasah dialami dalam bidang keilmuan. Dukungan yang kuat dari pemerintahan yang berkuasa telah meniscayakan percepatan-percepatan dalam perkembangan intelektual umat islam. Aktivitas penerjemahan karya-karya Yunani dalam bidang kedokteran, filsafat dan sains lainya ke dalam bahasa Arab telah memperkaya hazanah intelektual umat islam di smaping juga pematangan dalamimu-ilmu agama seperti ilmu hadis, tafsir dan ushul fiqih. Halini terus berlanjut hingga abad ke-12 di mana kekuasaan islam telah mencapai daratan Eropa.
Tercatat hingga abad ke-12 dalam perkembangan intelektual islam telah melingkupi berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, astronomi, matematika, filologi, kedokteran, kimia, geografi, sejarah, optik di samping juga ilmu-ilmu agama.[7]
D.    Representasi Islam Modern Iran
Iran dahulu dikenal dengan sebutan Persia, merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia, bahkan dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang menjadi tempat lahir dan pembentuk kebudayaan manusia. Wilayahnya yang terdiri atas gunung-gunung, lembah dan padang pasir tandus itu, telah dihuni oleh masyarakat manusia lebih dari 100 ribu tahun silam. Namun, sejarah Persia umumnya dimulai dari migrasinya suku bangsa Mediadan Persia dari kawasan Asia Tengah, yang datang dan menetap di Persia (Iran) pada abad ke-16 SM.
Terjadi saling perebutan kekuasaan, dan suku Media lebih awal berkuasa (728-550 SM), sampai kemudian bangsa Persia berkuasa di bawah kepemimpinan Raja Cyrus Agung.Pada saat itu, Persia menjadi sebuah wilayah kerajaan besar meliputi Babilonia, Palestina, Suriah, seluruh Asia Kecil dan Mesir.Kejayaan itu berlangsung lebih dari dua abad lamanya, hingga tahun 330 SM, bersamaan dengan munculnya kekuasaan Romawi.Pada saat itu, Persia ditaklukkan Alexander the Great (Alexander Agung).
Wilayah ini akhirnya menjadi rebutan kekuasaan yang silih berganti, dari Dinasti Arcasida dan Kekaisaran Parthia (248 SM-224 M).dan dilanjutkan dengan Kekaisaran Sassanid (226-651M), hingga masuk masa Islam, yaitu pada masa Khulafa al-Rasyidin di Arab, Islam masuk ke Persia. Sejak tahun 640 M hingga sekarang, seluruh wilayah Persia telah dikuasai Pemerintahan Islam. Hanya saja, terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti-dinasti Islam sejak masa Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Safawi, Dinasti Qajar, Dinasti Pahlavi, hingga Republik Islam Iran. Menurut kronologisnya, Iran mulai mendapat campur tangan Eropa pada 1779, saat Dinasti Qajar berkuasa.
Memasuki Abad ke-20, tepatnya tahun 1921, pasca Perang Dunia pertama, terjadi kudeta yang dilakukan oleh Reza Khan untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan Qajar. Pada tahun 1925 Reza Khan menjadi penguasa dan mengganti namanya menjadi Reza Pahlevi. Kerjasamanya dengan Nazi, menyebabkan sekutu yang selama ini mendukungnya, memaksanya turun tahta.Ia digantikan oleh putranya Mohammad Reza Shah Pahlevi. Pada 1935 Persia berganti nama menjadi Iran, dan Muhammad Reza Pahlevi, menyatakan bahwa kedua nama tersebut (yaitu Persia dan Iran) boleh digunakan. Pemerintahan Syah Iran ini bertahan hingga 1979, saat Ayatullah Khumaini meruntuhkan kekuasaanya melalui perlawanan panjang dalam sebuah revolusi yang meonumental. Sejak itu Iran menjadi Negara modern non-monarki dengan nama Republik Islam Iran.
Transformasi syiah ke wilayah iran
Iran wilayah yang memiliki luas hampir 1,65 km², memiliki kedudukan unik sebagai satu-satunya negeri Islam yang menjadikan syiah sebagai mazhab resmi dan mayoritas penduduknya bermazhab syiah, lebih tepat lagi mazhab syiah Itsna ‘asyariyah. Memang, terdapat kelompok besar syiah itsna ‘asyariyah yang penting di Irak dan kelompok-kelompok kecil di Libanon, Bahrain serta daerah-daerah lainya.Namun secara keseluruhan, komunitas syiah itsna ‘asyariyah hanya 8 persen dari komunitas umat Islam dunia, dibandingkan pengikut mazhab sunni yang berjumlah 90 persen. Syiah itsna ‘asyariyah mempunyai banyak nama sebutan yang lain seperti syiah Imamiyah, mazhab ja’fari, atau mazhab ahlul bait.
Transformasi syiah ke Iran (Persia) mencerminkan proses historis yang panjang dengan beberapa faktor pembentuknya, diantaranya :
Tiadanya fanatisme kebangsaan, kepentingan-kepentingan kelompok, dan motif-motif kesukuan pada masyarakat Iran.Sebab, mereka tidak bernisbat pada salah satu kabilah diantara kabilah-kabilah Quraisy atau kabilah-kabilah lain yang ada di Semenanjung Arab.Kefanatikan dan kepentingan kelompok tidak menghalangi mereka dari jalan dan mazhab ahlul bait.
Tradisi keilmuan yang telah berkembang di Iran memberi mereka semangat untuk mengkaji Islam yang mengklaim memerintahkan pada ilmu pengetahuan dan membuang taklid buta.Oleh karena itu, para penganut Majusi di tengah mereka menjadi bimbang dan ragu-ragu setelah mempelajari Islam.Mereka berdialog dengan kaum muslimin dan mendalami ajaran Islam, kemudian masuk Islam tanpa dipaksa.
Kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib yang mengesankan bagi masyarakat Iran. Misalnya, sewaktu para tawanan dari Iran di bawa ke Madinah, Imam Ali membela dan memberikan hak-hak mereka yang saat itu sebagian telah diabaikan. Terutama terhadap putri Kisra, Syah Zanan dan Syahr Banu yang mana, Imam Ali menyuruh dua orang putri Kisra untuk memilih pemuda Islam untuk menikahinya. Syah Zanan memilih Muhammad bin Abu Bakar, sedangkan Syahr Banu memilih Imam Husain. Dari keturunan keduanya kelak lahir para Imam-Imam Syiah. Ini merupakan salah satu sebab penting ketertarikan penduduk Iran pada pribadi Imam Ali
Hubungan penduduk Iran dengan Salman al-Farisi yang memiliki keagungan dan kemuliaan serta menjadi pengikut setia Imam Ali.
Namun demikian tahap terpenting perkembangan Syiah di Iran terjadi pada masa berkuasanya Dinasti Buwaihi dan Dinasti Safawid pada abad ke-16.Yang mana pada saat itu terbentuk suatu jaringan ulama utuh, menyeluruh dan terbuka secara progresif.
Sejak abad ke-15 M, pengikut Syiah bertaburan di seluruh pelosok negeri Islam dalam kelompok-kelompok kecil, termasuk orang Arab maupun Iran. Suatu perubahan besar terjadi pada 1501 ketika seorang pemimpin – belakangan dikenal sebagai Syah Ismail – menaklukkan sebagian besar daerah Iran, dan mendirikan Dinasti Safawid dengan menjadikan mazhab Imamiyah sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasannya. Secara bertahap penaklukan ini mengarah kepada suatu pemusatan kaum syiah di Iran, di samping sekelompok besar masyarakat Irak di mana terdapat tempat-tempat suci Imamiyah yang penting, dan beberapa kelompok kecil di daerah lainnya.
Setelah menaklukkan Iran awal abad ke-16, Syah Ismail mengundang para ulama syiah dari berbagai daerah lainnya ke Iran. Menurut Olivier Roy, hal ini ia lakukan untuk membersihkan diri dari asal-usul mereka yang murni kesukuan dan sektarian agar bisa membangun negara yang stabil. Mereka memilih syiah itsna ‘asyariyah sebagai mazhab resmi negara, dan para Syah Iran mengklaim memerintah pada saat gaibnya Imam kedua belas.
Kendatipun pada awalnya, ulama-ulama ini sangat tergantung kepada Syah Ismail, namun secara bertahap mereka memapankan diri dan diterima secara umum.Hanya mereka yang mengepalai pengadilan-pengadilan agama, meskipun terdapat pengadilan-pengadilan adat lainnya yang tidak dicampuri para ulama.Terdapat suatu lembaga keagamaan yang belum sempurna, karena ulama di masa itu memiliki seorang wakil di pengadilan yang dikenal dengan shadr, dan orang inilah yang memilih kepala penasehat hakim dengan gelar Syeikh Islam.
Iran juga menjadi pusat kesarjanaan syiah, dan terjadi perkembangan-perkembangan dalam lapangan hukum serta teologi.Dinasti Safawid terus memerintah Iran hingga 1722, dan pada waktu itu syiah telah sangat mapan. Bagian selanjutnya abad ke-18 merupakan suatu periode yang tidak menentu dengan ditaklukkannya Iran oleh panglima perang Afghan dan penguasa sunni, Nadir Syah (1736-1747). Akan tetapi syiah tetap merupakan mazhab yang berpengaruh di Iran. Dinasti Qajar, yang mulai berkuasa menjelang penghujung abad tersebut hingga 1924, membutuhkan dukungan ulama-ulama Imamiyah dan sebagai imbalannya, balik mendukung mereka.
Kemudian terjadi perkembangan, yang mana, mulai diterima secara luas pandangan yang dikemukakan para ulama bahwa hanya mereka – berdasarkan pengetahuan mengenai Al-quran, hadis dan ajaran para imam – yang dapat menafsirkan agama kepada orang-orang sezaman dengan mereka.Akibatnya adalah kekuasaan militer tidak memberikan kepada pemegangnya hak untuk memerintah.Kekuasaan hanya sah jika penguasanya bertindak selaras dengan ajaran-ajaran keagamaan.Seluruh kekuasaan lainnya adalah tidak sah.Kepercayaan kepada Imam Mahdi dipandang secara tidak langsung bermakna bahwa lembaga keagamaan berada di atas penguasa yang sebenarnya.Implikasi semacam ini, hingga taraf tertentu diakui Dinasti Qajar karena mereka membutuhkan dukungan lembaga keagamaan.Namun hal ini tidaklah berarti para penguasa selalu mengerjakan yang dikehendaki ulama.
Selama abad ke-19 dinasti Qajar mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbarui negerinya secara kecil-kecilan, dan kebijakan ini ditentang para ulama karena mencemaskan bahwa pembaruan tersebut akan mengarah kepada penggembosan kekuasaan mereka. Namun sejauh kaum fakir miskin dan pedagang pasar dapat dipengaruhi, maka ulama mampu memperoleh reputasi sebagai pembela masyarakat awam menentang penguasa-penguasa yang menindas.
Menguatnya posisi ulama semakin mengukuhkan mereka memiliki bargaining penting dalam suatu Negara. Setidaknya, kehadiran mereka akan menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah (balance of power). Hal itu dibuktikan mereka, dimana pada akhir abad 19, terjadi revolusi tembakaudengan fatwa bersejarahnya Ayatullah Syirazi dan memasuki abad ke-20 dengan terjadinya revolusi konstitusional pada 1905[8].


BAB III
PENUTUP
A.    Simpulan
1.        Yang dinamakan filsafat seruan islam yaituProses perkembangan pemikiran muslim, terdapat dalam tiga fase dan erat kaitanya dengan sejarah islam. Pertama, akibat adanya pergolakan politik pada masa kekhalifahan Ali, menimbulkan perang siffin dan perang Jamal. Adanya perang ini menjadi faktor utama munculnya golongan khawarij. Kedua, akibat eksoansi Islam kebarat ke spanyol dan prancis, ke selatan sampai ke sudan, Ethiopia dan seterusnya, ke timur sampai ke India dan seterusnya dan ke utara sampai ke Rusia.Ketiga, Mengalirnya pemikiran asing dan diserap serta disaring oleh pemikir-pemikir muslim, menyuburkan pertumbuhan dan perkembangan pemikiran muslim dan pada giliranya berkembanglah filsafat islam, tasawuf dan ilmu-ilmu keislaman lainya.
2.        Adapun Ilmuan dan Para Cendikiawan Muslim
Al-Thabari, Al-Mas’udi, Al-Biruni, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajah, Ibnu Thufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Al-Mawarizmi, Jabir Ibnu Hayyah.
3.        Penemuan Ilmu dikalangan Cendikiawan Muslim yaitu
v  Astronomi                         = Al-Batani                            
v  Matematika                       = Al-Khawarizmi
v  Fisika                                 = Hasan Ibn Haltam
v  Kimia                                = Abu Musa Jakfar Al-Kufi
v  Bidang seni ukir                = Bard
v  Kedokteran                       = Abu Ali Al-Husaen Ibn Abdallah Ibn Sina
v  Filsafat                              = Ibn Sina
v  Sastra                                = Ibn Tufayi
v  Geografi dan Sejarah        = Nasrudin Tusi
v  Sosial dan ilmu pilotik      = Ibn Khaldun
v  Musik                                = Abu Hasan Ali Ibn Nafis
4.        Wilayah iran akhirnya menjadi rebutan kekuasaan yang silih berganti, dari Dinasti Arcasida dan Kekaisaran Parthia (248 SM-224 M). dan dilanjutkan dengan Kekaisaran Sassanid (226-651M), hingga masuk masa Islam, yaitu pada masa Khulafa al-Rasyidin di Arab, Islam masuk ke Persia. Sejak tahun 640 M hingga sekarang, seluruh wilayah Persia telah dikuasai Pemerintahan Islam. Hanya saja, terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti-dinasti Islam sejak masa Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Safawi, Dinasti Qajar, Dinasti Pahlavi, hingga Republik Islam Iran. Menurut kronologisnya, Iran mulai mendapat campur tangan Eropa pada 1779, saat Dinasti Qajar berkuasa.
DAFTAR PUSTAKA
Asmuni, Yusran.1996. DirasahIslamiyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Esha, Muhammad In’am , 2001, Percikan Filsafat Sejarah dan Peradaban Islam, (Malang : UIN-MALIKI PRESS
Nizar, Samsul. 2009. Sejarah Pendidikan Islam : menulusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia,  Jakarta: Kencana.
Syukur NC Fatah. 2002. Sejarah Peradaban Islam.Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
Yatim, Badri. 1997. Historiografi Islam. Jakarta: Logos Wacana IlmuBiodata
1.      Nama   :Dewi Astini
TTL     :
Alamat : Warungasem, Batang
Moto   :Jangan berhenti ketika kamu sakti tapi berhemtilah ketika kamu selesai
2.      Nama   : Yayan Ismi Nurhidayah
TTL     : Tegal, 15 Juli 1996
Alamat : Pangkah, Tegal
Moto   : Hidup adalah PerjuanganNama               : Miftakhul Jannah
Alamat             : Botolambat-Kandeman-Batang
Motto              : menjaikan hari kemarin sebagai cermin hari ini untuk lebih baik.


[1] Yusran Asmuni, DirasahIslamiyah, cet. Ke 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 91-98.

[2] Badri Yatim, Historiografi Islam, cet.1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113-143.
[3] Fatah Syukur NC , Sejarah Peradaban Islam, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2002) hlm 104

[5]Fatah Syukur NC, opcit, hlm 104-105
[6]Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam : menulusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 147-152
[7] Muhammad In’am Esha, Percikan Filsafat Sejarah dan Peradaban Islam, (Malang : UIN-MALIKI PRESS,2001), hlm 132.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar