new post

zzz

Minggu, 13 Maret 2016

HT L 3 D "AMALKAN SUATU ILMU AKAN TAMBAH ILMU LAIN"


 HADITS TARBAWI: AKAL SEBAGAI SUMBER ILMU
"AMALKAN SUATU  ILMU AKAN TAMBAH ILMU LAIN"

 AULIA RIZQIYAH   (2021214430)
 KELAS : L

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
2016


Kata Pengantar
Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga makalah yang berjudul “ Amalkan Suatu Ilmu akan Tambah Ilmu lain” ini dapat diselesaikan, yang merupakan tugas terstruktur pada mata kuliah Hadits Tarbawi II pada semester empat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman era globalisasi ini.
Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih khususnya Bapak Ghufron Dimyati selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi II. sehingga makalah ini yang berjudul Amalkan suatu Ilmu akan tambah Ilmu lain. Dengan demikian materi makalah ini dapat membantu kita untuk lebih memahaminya. Penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak sempurna. Disamping itu apabila dalam makalah ini didapati kesalahan baik pengetikan ataupun isinya, maka penuis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca, guna menyempurnakan makalah berikutnya. Semoga makalah yang sederhana ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin ya rabbal ‘alamiin


 Pekalongan, 9 Maret  2016

         penulisBAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa mengamalkan suatu ilmu akan menambahkan ilmu lain karena dengan mengamalkan ilmu dapat terbuka baginya jalan surga dan kedekatan dengan Allah. Dan di dalam Islam pun  ilmu memiliki peranan yang sangat penting. Dengan Ilmu dapat mengangakat derajat bagi siapa saja yang memilikinya. Begitulah nikmatnya Islam sehingga tingkah laku kita diatur oleh Islam. Sampai pada ilmu pun Islam mengaturnya, mulai dari kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu.
Ilmu yang telah kita peroleh membutuhkan lahan agar ilmu tersebut dapat menjadi penolong bagi kita yaitu dengan cara mengamalkannya, baik dengan mengajarkannya maupun dengan yang lainnya. Begitulah pentingnya ilmu sehingga ada pahala yang menanti kita jika kita mengamalkan ilmu tersebut. 
  Oleh karena itu makalah ini ringkas dan praktis agar dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Meskipun penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap risalah ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.BAB II
PEMBAHASAN

A.  Pengertian
Secara bahasa amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Kata ilmu berasal dari kata kerja ‘alima’ yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu dalam bentuk jamaknya ‘ulum’ ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya.
Ilmu menurut etimologi berasal dari kata bahasa Arab علم artinya mengetahui. Sedangkan pengertiannya menurut istilah:
العلم صفة ينكشف بها ا لمطلوب انكشافا تاما
Ilmu adalah suatu sifat yang dengan sifat tersebut sesuatu yang dituntut bisa terungkap dengan sempurna. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu merupakan sarana untuk mengungkap, mengatasi, menyelesaikan dan menjawab persoalan yang sedang dihadapi dalam hidup dan kehidupan manusia.
Tidak ada jalan untuk mengenal Allah, meraih ridha-Nya serta menggapai keuntungna dan kedekatan dengan-Nya kecuali dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengutus para Rasul, menurunkan kitab-kitab, dan dengannya pula memberi petunjuk dari kesesatan kebodohan. Selama ilmu masih berada pada diri umat, maka manusia akan tetap ada dalam petunjuk kebaikan.

B. Ayat  Pendukung
Setiap seorang muslim mempelajari suatu ilmu dan mengamalkannya akan terbuka baginya jalan menuju surga dan kedekatan dengan Allah. Semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin bertambah pula ilmu yang diperoleh. Sementara bertambahnya ilmu dan amal akan menghantarkan kepada bertambahnya hidayah dan ketakwaannya. Para ulama yang mengamalkan ilmunya secara terus menerus, mereka meningkat dalam tingkatan keutamaan dan ilmu sehingga meraih hidayah secara 


sempurna dan meraih keuntungan dengan tempat yang disenanginya di sisi Allah SWT. Sehubungan dengan ini Allah Ta’ala berfirman:
“ Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.” (Maryam:76)
Firman Allah SWT:
ويزيد الله الذين اهتدواهدى وابقيا تا الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير مردا  
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.” Allah akan meneguhkan orang-orang beriman untuk tetap berada di atas petunjuk dan menambahkan kemenangan bagi mereka serta menurunkan bukti-bukti yang akan menjadi sebab bertambahnya keyakinan sebagai balasan bagi mereka.
والبقيت الصلحت  “ Dan amal-amal shaleh yang kekal itu” 
خير عند ربك ثوابا “ Lebih baik pahalanya di sisi Tuhan” tsawaban yakni jaza’an (pahala).
وخير مردا  “ Dan lebih baik sesudahannya” yakni di akhirat dari pada apa yang dibanggakan oleh orang-orang kafir sewaktu di dunia. Al Maradd adalah mashdar seperti halnya ar-radd, yakni wa khairu  raddan ‘alaa ‘aamilihaa bi ats-tsawab ( Dan lebih baik kesudahannya bagi pelakunya karena diberi pahala). Dikatakan araddu ‘alaika artinya lebih bermanfaat bagimu.
“ Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaan.” (Muhammad: 17)
Ketika ilmu bersatu dengan amal,perkataan sesuai dengan perbuatan. Allah Ta’ala berfirman:
Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah:282)


Ini adalah janji Allah SWT, kepada orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya maka ia akan mengajarkan mereka. Yakni memberikan cahaya pada hati mereka dan memahami segala yang ditanamkan didalamnya. Allah SWT juga akan memberikan kedalam hati mereka asas kuat yang dapat memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan.
C. Teori Pengembangan

1. Beramal merupakan sarana mempertahankan ilmu.
Syaikh Abdullah bin Shalih Al Fauzan Hafizhahullah berkata “ kemudian perlu dimengerti pula bahwa sebenarnya beramal itu juga termasuk penyebab ilmu tetap ada dan bertahan. Oleh sebab itu, dapat dijumpai bahwa orag yang beramal dengan ilmunya akan mudah mengeluarkan ilmunya kapanpun dia mau.
Ulama lain mengatakan, “Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu lain yang belum dia ketahui. Dan barang siapa yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya maka sangat dikhawatirkan Allah akan melenyapkan ilmu yang dimilikinya.”
   Mengamalkan ilmu haruslah dengan ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya sekalipun ia telah meninggal dunia. Pahala ilmu yang bermanfaat tetap hidup dan berjalan selama masih diamalkan oleh orang yang bersangkutan atau diajarkan langsung maupun melalui buku-buku karyanya yang di cetak dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Ilmu yang bermanfaat dapat dikategorikan ke dalam dua bagian:
a. Ilmu Fardu ‘ain 
b. Ilmu Fardu kifayah
2. Keutamaan Orang yang Berilmu
وعن ابى امامة رضي الله عنه ان رسول الله عليه و سلم قا ل : " فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان الله وملا ئكته واهل السموا ت والارض, حتى النملة في جحرهاو حتى الحوت, ليصلون على معلم الناس الخير " (رواه الترمدى, وقال حديث حسن) 
Dari Abu Umamah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “ Kelebihan ahli ilmu (‘alim) terhadap ibadah (‘abid) adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian”, kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya: 
“Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya serta penghuni langit dan Bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengajarakan kebaikan kepada manusia. “ (HR. Al- Turmudzi).
Rasulullah menjelaskan keutamaan orang ‘alim atas ‘abid. ‘Alim artinya orang yang berilmu pengetahuan terutama ilmu syara’ sedangkan ‘abid adalah ahli ibadah saja. Keduanya diperlakukan dalam beragama orang alim harus beribadah sebagai manifestasi ilmunya yakni pengamalan ilmu. Demikian juga ‘abid harus berilmu, karena ibadah tidak dapat diterima kalau tidak didasari ilmu.
3. Ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmu
Kita ketahui bahwa ulama ialah mercusuar hidayah di tengah-tengah umat. Jika mereka kehilangan ulama, maka umat akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan yang lebih buruk lagi ketika para ulama menyimpang dari jalan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka warisi dari para Nabi. Perbuatan mereka bertolak belakang dengan perkataannya.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, “ Pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki, lalu dilemparkan ke dalam neraka, usus dari perutnya terburai, lalu dia berputar seperti keledai yang berputar di sekitar penggilingan. Para penghuni neraka mengeruuninya dan berkata, “ Wahai fulan, mengapa kamu seperti ini? Bukankan kamu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran?’ 

Dia berkata, ‘ Ya saya memerintahkan kebaikan, namun saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang kemungkaran, justru saya melakukannya.” 
D. Aplikasi Hadits dalam Kehidupan
Yang mewarisi ilmu para nabi adalah para ulama yang beramal dengan ikhlas. Selama ilmu masih berada pada diri umat, maka manusia akan tetap ada dalam petunjuk dan kebaikan. Keberadaan ilmu itu tergantung kepada keberadaan para pengembannya yaitu para ulama. Jika ulama hilang, maka ilmu pun akan lenyap dari manusia, dan kacau balaulah segala urusan. Umat akan menyimpang dari jalan yang lurus, mereka menempuh jalan kesesatan, terjerumus ke dalam kehinaan dan kerusakan. Mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam kesia-siaan dan kehancuran.
Ilmu merupakan jalan menuju surga, maka ilmu memiliki kedudukan yang agung dalam islam. Sedangkan mencari ilmu dalam islam hukumnya wajib, dan kewajibannya terbagi menjadi dua macam yaitu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah.Mencari ilmu suatu kewajiban sekalipun di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun tidak ada alasan seseorang meninggalkan ilmu atau tidak mencarinya. Amal terbaik yang dikerjakan seorang muslim dan pahalanya akan terus berkembang ketika dia telah meninggal. Mengajarkan ilmu kepada manusia yang Allah muliakan dengannya dan memberi nikmat dengan mendapatkannya.
Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada orang, karena ilmu yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Selama ilmu itu masih dipelajari, selama itu pulalah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala yang akan secara terus menerus dimasukkan ke dalam catatan amalan kebaikannya.
E. Nilai Tarbawi
- Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- Ulama merupakan sumber informasi ilmu pengetahuan di muka bumi ini.
- Islam amat menitikberatkan tentang keperluan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyampaikan pula ilmu tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain.PENUTUP

Ilmu sesuatu yang sering diutamakan. Dengan ilmu membuat seseorang jadi mulia, baik di hadapan manusia maupun dihadapan Allah. Amal tanpa ilmu hanya akan membawa kehancuran. Amal saleh merupakan perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi diri dan orang lain. Amal saleh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik, tetapi merupakan perbuatan baik yang dilandasi dengan iman disertai niat yang ikhlas karena Allah bukan karena riya’ atau ingin mendapat pujian orang lain. 
DAFTAR PUSTAKA

Juwariyah. 2010. Hadis tarbawi. Yogyakarta: Teras.
Khon Abdul Majid. 2012. Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan. Jakarta: Kencana  Prenadamedia Group.
Musthafa. Muhyiddin. 2008. Al-Wafi Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. 3
M. Quraish Shihab. 2012. Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Penjelasan dari Surah-surah al-Qur’an. Tangerang: Lentera Hati. Cet.1PROFIL

AMALKAN SUATU  ILMU AKAN TAMBAH ILMU LAIN
makalah 
guna memenuhi tugas
Mata Kuliah : Hadis Tarbawi II
Dosen Pengampu : M.Ghufron Dimyati, MSI 


AULIA RIZQIYAH   (2021214430)KELAS : L

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2016Kata Pengantar
Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga makalah yang berjudul “ Amalkan Suatu Ilmu akan Tambah Ilmu lain” ini dapat diselesaikan, yang merupakan tugas terstruktur pada mata kuliah Hadits Tarbawi II pada semester empat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman era globalisasi ini.
Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih khususnya Bapak Ghufron Dimyati selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi II. sehingga makalah ini yang berjudul Amalkan suatu Ilmu akan tambah Ilmu lain. Dengan demikian materi makalah ini dapat membantu kita untuk lebih memahaminya. Penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak sempurna. Disamping itu apabila dalam makalah ini didapati kesalahan baik pengetikan ataupun isinya, maka penuis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca, guna menyempurnakan makalah berikutnya. Semoga makalah yang sederhana ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin ya rabbal ‘alamiin


 Pekalongan, 9 Maret  2016

         penulisBAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa mengamalkan suatu ilmu akan menambahkan ilmu lain karena dengan mengamalkan ilmu dapat terbuka baginya jalan surga dan kedekatan dengan Allah. Dan di dalam Islam pun  ilmu memiliki peranan yang sangat penting. Dengan Ilmu dapat mengangakat derajat bagi siapa saja yang memilikinya. Begitulah nikmatnya Islam sehingga tingkah laku kita diatur oleh Islam. Sampai pada ilmu pun Islam mengaturnya, mulai dari kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu.
Ilmu yang telah kita peroleh membutuhkan lahan agar ilmu tersebut dapat menjadi penolong bagi kita yaitu dengan cara mengamalkannya, baik dengan mengajarkannya maupun dengan yang lainnya. Begitulah pentingnya ilmu sehingga ada pahala yang menanti kita jika kita mengamalkan ilmu tersebut. 
  Oleh karena itu makalah ini ringkas dan praktis agar dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Meskipun penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap risalah ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.BAB II
PEMBAHASAN

A.  Pengertian
Secara bahasa amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Kata ilmu berasal dari kata kerja ‘alima’ yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu dalam bentuk jamaknya ‘ulum’ ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya.
Ilmu menurut etimologi berasal dari kata bahasa Arab علم artinya mengetahui. Sedangkan pengertiannya menurut istilah:
العلم صفة ينكشف بها ا لمطلوب انكشافا تاما
Ilmu adalah suatu sifat yang dengan sifat tersebut sesuatu yang dituntut bisa terungkap dengan sempurna. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu merupakan sarana untuk mengungkap, mengatasi, menyelesaikan dan menjawab persoalan yang sedang dihadapi dalam hidup dan kehidupan manusia.
Tidak ada jalan untuk mengenal Allah, meraih ridha-Nya serta menggapai keuntungna dan kedekatan dengan-Nya kecuali dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengutus para Rasul, menurunkan kitab-kitab, dan dengannya pula memberi petunjuk dari kesesatan kebodohan. Selama ilmu masih berada pada diri umat, maka manusia akan tetap ada dalam petunjuk kebaikan.

B. Ayat  Pendukung
Setiap seorang muslim mempelajari suatu ilmu dan mengamalkannya akan terbuka baginya jalan menuju surga dan kedekatan dengan Allah. Semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin bertambah pula ilmu yang diperoleh. Sementara bertambahnya ilmu dan amal akan menghantarkan kepada bertambahnya hidayah dan ketakwaannya. Para ulama yang mengamalkan ilmunya secara terus menerus, mereka meningkat dalam tingkatan keutamaan dan ilmu sehingga meraih hidayah secara 


sempurna dan meraih keuntungan dengan tempat yang disenanginya di sisi Allah SWT. Sehubungan dengan ini Allah Ta’ala berfirman:
“ Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.” (Maryam:76)
Firman Allah SWT:
ويزيد الله الذين اهتدواهدى وابقيا تا الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير مردا  
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.” Allah akan meneguhkan orang-orang beriman untuk tetap berada di atas petunjuk dan menambahkan kemenangan bagi mereka serta menurunkan bukti-bukti yang akan menjadi sebab bertambahnya keyakinan sebagai balasan bagi mereka.
والبقيت الصلحت  “ Dan amal-amal shaleh yang kekal itu” 
خير عند ربك ثوابا “ Lebih baik pahalanya di sisi Tuhan” tsawaban yakni jaza’an (pahala).
وخير مردا  “ Dan lebih baik sesudahannya” yakni di akhirat dari pada apa yang dibanggakan oleh orang-orang kafir sewaktu di dunia. Al Maradd adalah mashdar seperti halnya ar-radd, yakni wa khairu  raddan ‘alaa ‘aamilihaa bi ats-tsawab ( Dan lebih baik kesudahannya bagi pelakunya karena diberi pahala). Dikatakan araddu ‘alaika artinya lebih bermanfaat bagimu.
“ Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaan.” (Muhammad: 17)
Ketika ilmu bersatu dengan amal,perkataan sesuai dengan perbuatan. Allah Ta’ala berfirman:
Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah:282)


Ini adalah janji Allah SWT, kepada orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya maka ia akan mengajarkan mereka. Yakni memberikan cahaya pada hati mereka dan memahami segala yang ditanamkan didalamnya. Allah SWT juga akan memberikan kedalam hati mereka asas kuat yang dapat memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan.
C. Teori Pengembangan

1. Beramal merupakan sarana mempertahankan ilmu.
Syaikh Abdullah bin Shalih Al Fauzan Hafizhahullah berkata “ kemudian perlu dimengerti pula bahwa sebenarnya beramal itu juga termasuk penyebab ilmu tetap ada dan bertahan. Oleh sebab itu, dapat dijumpai bahwa orag yang beramal dengan ilmunya akan mudah mengeluarkan ilmunya kapanpun dia mau.
Ulama lain mengatakan, “Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu lain yang belum dia ketahui. Dan barang siapa yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya maka sangat dikhawatirkan Allah akan melenyapkan ilmu yang dimilikinya.”
   Mengamalkan ilmu haruslah dengan ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya sekalipun ia telah meninggal dunia. Pahala ilmu yang bermanfaat tetap hidup dan berjalan selama masih diamalkan oleh orang yang bersangkutan atau diajarkan langsung maupun melalui buku-buku karyanya yang di cetak dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Ilmu yang bermanfaat dapat dikategorikan ke dalam dua bagian:
a. Ilmu Fardu ‘ain 
b. Ilmu Fardu kifayah
2. Keutamaan Orang yang Berilmu
وعن ابى امامة رضي الله عنه ان رسول الله عليه و سلم قا ل : " فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان الله وملا ئكته واهل السموا ت والارض, حتى النملة في جحرهاو حتى الحوت, ليصلون على معلم الناس الخير " (رواه الترمدى, وقال حديث حسن) 
Dari Abu Umamah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “ Kelebihan ahli ilmu (‘alim) terhadap ibadah (‘abid) adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian”, kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya: 
“Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya serta penghuni langit dan Bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengajarakan kebaikan kepada manusia. “ (HR. Al- Turmudzi).
Rasulullah menjelaskan keutamaan orang ‘alim atas ‘abid. ‘Alim artinya orang yang berilmu pengetahuan terutama ilmu syara’ sedangkan ‘abid adalah ahli ibadah saja. Keduanya diperlakukan dalam beragama orang alim harus beribadah sebagai manifestasi ilmunya yakni pengamalan ilmu. Demikian juga ‘abid harus berilmu, karena ibadah tidak dapat diterima kalau tidak didasari ilmu.
3. Ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmu
Kita ketahui bahwa ulama ialah mercusuar hidayah di tengah-tengah umat. Jika mereka kehilangan ulama, maka umat akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan yang lebih buruk lagi ketika para ulama menyimpang dari jalan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka warisi dari para Nabi. Perbuatan mereka bertolak belakang dengan perkataannya.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, “ Pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki, lalu dilemparkan ke dalam neraka, usus dari perutnya terburai, lalu dia berputar seperti keledai yang berputar di sekitar penggilingan. Para penghuni neraka mengeruuninya dan berkata, “ Wahai fulan, mengapa kamu seperti ini? Bukankan kamu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran?’ 

Dia berkata, ‘ Ya saya memerintahkan kebaikan, namun saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang kemungkaran, justru saya melakukannya.” 
D. Aplikasi Hadits dalam Kehidupan
Yang mewarisi ilmu para nabi adalah para ulama yang beramal dengan ikhlas. Selama ilmu masih berada pada diri umat, maka manusia akan tetap ada dalam petunjuk dan kebaikan. Keberadaan ilmu itu tergantung kepada keberadaan para pengembannya yaitu para ulama. Jika ulama hilang, maka ilmu pun akan lenyap dari manusia, dan kacau balaulah segala urusan. Umat akan menyimpang dari jalan yang lurus, mereka menempuh jalan kesesatan, terjerumus ke dalam kehinaan dan kerusakan. Mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam kesia-siaan dan kehancuran.
Ilmu merupakan jalan menuju surga, maka ilmu memiliki kedudukan yang agung dalam islam. Sedangkan mencari ilmu dalam islam hukumnya wajib, dan kewajibannya terbagi menjadi dua macam yaitu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah.Mencari ilmu suatu kewajiban sekalipun di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun tidak ada alasan seseorang meninggalkan ilmu atau tidak mencarinya. Amal terbaik yang dikerjakan seorang muslim dan pahalanya akan terus berkembang ketika dia telah meninggal. Mengajarkan ilmu kepada manusia yang Allah muliakan dengannya dan memberi nikmat dengan mendapatkannya.
Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada orang, karena ilmu yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Selama ilmu itu masih dipelajari, selama itu pulalah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala yang akan secara terus menerus dimasukkan ke dalam catatan amalan kebaikannya.
E. Nilai Tarbawi
- Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- Ulama merupakan sumber informasi ilmu pengetahuan di muka bumi ini.
- Islam amat menitikberatkan tentang keperluan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyampaikan pula ilmu tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain.PENUTUP

Ilmu sesuatu yang sering diutamakan. Dengan ilmu membuat seseorang jadi mulia, baik di hadapan manusia maupun dihadapan Allah. Amal tanpa ilmu hanya akan membawa kehancuran. Amal saleh merupakan perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi diri dan orang lain. Amal saleh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik, tetapi merupakan perbuatan baik yang dilandasi dengan iman disertai niat yang ikhlas karena Allah bukan karena riya’ atau ingin mendapat pujian orang lain. 
DAFTAR PUSTAKA

Juwariyah. 2010. Hadis tarbawi. Yogyakarta: Teras.
Khon Abdul Majid. 2012. Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan. Jakarta: Kencana  Prenadamedia Group.
Musthafa. Muhyiddin. 2008. Al-Wafi Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. 3
M. Quraish Shihab. 2012. Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Penjelasan dari Surah-surah al-Qur’an. Tangerang: Lentera Hati. Cet.1PROFIL
 
NAMA       : AULIA RIZQIYAH 
NIM            : 2021214430
JURUSAN : TARBIYAH
PRODI       : PAI
LULUSAN : MI 01 ASY SYAFI’IYYAH  JATIBARANG BREBES
MTS N MODEL BABAKAN TEGAL
MA ALI MAKSUM YOGYAKARTA
Hadits 23: Amalkan Suatu Ilmu akan Ditambahkan Ilmu Lain
عن انس بن ما لك ان النبي ص م قا ل: (من عمل بما يملم ورثه الله علم ما لم يعلم) (رواه ابو نعيم الاصفها ن في حلية الا صفياء)
Terjemahan:
Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu sesuatu yang ia belum ketahui. (HR. Abu Na’im al-Ashfihan dalam kitab Khilyatul Ashfiya’: 10/15).
NAMA       : AULIA RIZQIYAH 
NIM            : 2021214430
JURUSAN : TARBIYAH
PRODI       : PAI
LULUSAN : MI 01 ASY SYAFI’IYYAH  JATIBARANG BREBES
MTS N MODEL BABAKAN TEGAL
MA ALI MAKSUM YOGYAKARTA
Hadits 23: Amalkan Suatu Ilmu akan Ditambahkan Ilmu Lain
عن انس بن ما لك ان النبي ص م قا ل: (من عمل بما يملم ورثه الله علم ما لم يعلم) (رواه ابو نعيم الاصفها ن في حلية الا صفياء)
Terjemahan:
Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu sesuatu yang ia belum ketahui. (HR. Abu Na’im al-Ashfihan dalam kitab Khilyatul Ashfiya’: 10/15).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar