new post

zzz

Selasa, 15 Maret 2016

HT M 4 D SUNNAH SEBAGAI SUMBAER ILMU PENGETAHUAN


HADIST TARBAWI
SUNNAH SEBAGAI SUMBAER ILMU PENGETAHUAN
 
Muhamad Hasan
2021214478

STAIN PEKALONGAN 
2016Kata Pengantar
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada saya,sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tentang Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan.
Makalah ini telah saya susun dengan maksimal semampu saya, namun saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan, kalimat maupun tata bahasanya.Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.
Pekalongan, Maret 2016

Penyusun, 

(MUHAMAD HASAN)

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-qur’an dalam bidang tasri’, demikian pula sunnah merupakan sumber konsepsional dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban atau kebudayaan yang telah teruji dan terimplementasikan dalam tataran historis kultural. 
Dalam as-sunnah, terutama pada masa modern diera sains dan teknologi serta informasi sekarang ini, sangat memerlukan kepada usaha penggalian kembali dan penyelaman lebih dalam lagi dalam persoalan IPTEK dan aspek-aspek peradaban atau kebudayaan. BAB II
PEMBAHASAN

1.Pengertian
A. Pengertian sunnah
Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-qur’an. Sunnah juga merupakan sumber bagi dakwah dan bimbingan bagi seorang muslim, ia juga merupakan sumber ilmu pengetahuan religius (keagamaan), humaniora (kemanusiaan), dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, membetulkan kesalahan mereka ataupun melengkapi pengetahuan eksperimental mereka.
Sunnah menurut etimologi berarti cara yang bisa ditempuh (inisiatif),baik ataupun buruk. Sunnah atau yang searti dengannya, secara berulang-ulang dipakai dalam hadis, yang pada prinsipnya berarti jalan.
Adapun berkenaan dengan sunnah menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat. Mereka berbeda-beda dalam memberikan definisi, disebabkan oleh perbedaan tujuan ilmu yang menjadi objek pembahasasnnya.
Ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi saw. Tetapi menurut sebagian ahli hadis, sunnah itu termasuk segala sesuatu yang dihubungkan kepada sahabat atau tabi’in, baik berupa perkataan,perbuatan,taqrir,ataupun sifat-sifatnya.
Dan menurut ulama ushul fiqh, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-qur’an,baik perkataan, perbuatan,atau taqrir,yang dapat menjadi dalil-dalil hukum syara’. Mereka mendefinisikan demikian karena yang menjadi pokok perhatiannya adalah pembahasan terhadap dalil-dalil syar’a.
B. Fungsi Sunnah
1. Sebagai pengukuh terhadap ayat-ayat Al-qur’an
2. Sebagai penjelas terhadap maksud ayat-ayat Al-qur’an
3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam al-qur’an. Dari buku ilmu ushul hadis
C. Pengertian ilmu dan pengetahuan
Ilmu dalam pandangan beberapa ahli adalah science yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Perbincangan mengenai ilmu pengetahuan tidak akan lepas dari pengertian ilmu dan pengetahuan itu sendiri.
Pengetahuan (marifah/knowladge) dalam pandangan james K. Feiblenan adalah hubungan antara objek dan subjek. Dengan kata lain, pengetahuan adalah paham suatu objek mengenai objek yang dihadapi. Subjek disini adalah manusia sebagai kesatuan berbagai macam kesanggupan (akal, panca indra, dan lain-lain) yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Sebaliknya, objek disini ialah benda atau hal yang diselidiki yang merupakan realitas bagi manusia yang menyelidiki.
D. Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didasarkan antara panca indera, akal dan wahyu.
Sumber ilmu pengetahuan menurut para penganut aliran materialisme adalah terbatas pada materi yang ditangkap oleh panca indra atau hal-hal rasionable dan hanya dapat dipahami oleh akal saja. Mereka tidak mempercayai sumber ilmu pengetahuan apapun selain ke dua sumber diatas. 
Umat islam juga mempercayai dua sumber tersebut. Kita menganggap panca indra dan akal sebagai instrumen penting ilmu pengetahuan bahkan sebagai kenikmatan karunia yang besar yang dianugrahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada manusia agar dapat memahami dirinya dan alam sekitarnya. Akan tetapi Indera bagaimanapun juga mempunyai banyak keterbatasan.Indera juga dapat berbuat kesalahan sampai indera yang terkuat sekalipun.
Begitupula akal, akal itulah yang membedakan manusia dari semua binatang. Dengan akal manusia dapat mengetahui dirinya sendiri dan dunianya serta Raabbnya. Akan tetapi walaupun akal sangat penting dalam proses mencari ilmu pengetahuan , namun akal mengetahui bahwa jangkauannya terbatas. Akal hanya mengetahui permukaan sesuatu,sementara ia tidak mengetahui hakikat sesuatu itu sendiri.
Ketika akal memasuki wilayah metafisika, maka ia hanya ibarat tamu yang memasuki rumah yang bukan miliknya. Saat itu akal seperti menelusuri jalan yang mungkin mengetahui permulaannya saja, tetapi tidak mengerti ujung jalannya. Karena itu akal sebagaimana dikatakan oleh imam Muhammad Abduh, memerlukan penolong yang dapat membimbingnya kejalan yang benar, ketika ia melalui persimpangan jalan,jebakan-jebakan,dan kawasan asing bagi akal.
Pembimbing akal yang dimaksudkan itu ialah wahyu ilahi. Wahyu itu diturunkan oleh allah kepada Rasulnya. Wahyu tersebut berupa risalah penutup yang terdapat dalam Al-qur’an, wahyu terakhir yang menjadi petunjuk manusia, dan berupa sunnah nabi yang menjelaskan dan menguraikan kandungan Al-qur’an.

E. Nilai Tarbawi
1. Dengan sunnah kita dapat mengetahui informasi tentang beberapa hakikat.
2. Dalam mendidikan jadikanlah sunnah sebagai dasar kedua setelah Al-qur’an.
3. Kita dapat menggunakan sunnah sebagai sumber bagi dakwah dan bimbingan seorang muslim.
4. Sunnah meliputi ilmu pengetahuan religius, humaniora,dan sosial yang dapat dijadikan sumber kedua.


BAB III 
PENUTUP
Kesimpulan
Sunnah adalah sumber hukum islam kedua. Sunnah mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat sekali dengan Al-qur’an. Sunnah merupakan sumber bagi dakwah dan bimbingan bagi seorang muslim.
Aspek tarbawi:
1. Dengan sunnah kita dapat mengetahui informasi tentang beberapa hakikat
2. Sunnah meliputi ilmu pengetahuan religius, humaniora, dan sosial yang dapat dijadikan sumber kedua
3. Dalam mendidik, jadikanlah sunnah sebagai dasar kedua setelah Al-qur’an
4. Kita dapat menggunakan sunnah sebagai sumber bagi dakwah dan bimbingan seorang muslim.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawy, Yusuf. 1998. As-Sunnah sebagai sumber IPTEK dan peradaban. Jakarta: pustaka Al-Kautsar.
Al-Maliki, M. Alawi. 2009. IlmuUshul Hadis. Yogyakarta:pustaka pelajar.
Dr. M, Alfatih Suryadilaga, dkk.2010.Ulumul Hadis. Yogyakarta:Teras.
http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/06/sunnah-rasul-sebagai-sumber-ilmu.htmlBiodata penulis
Nama Lengkap : MUHAMAD HASAN
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 22 januari 1996
Alamat : Menjangan, kec.Bojong, kab.pkl


 HADITS

عَنْ العِرْ بَا ضِ بْنِ سَا رِ يَةَ ا لسُّلَمِيِّ قَا لَ : نَزَ لْنَا مَعَ ا لنَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَا رِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمدُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا حُمُرَنَا وَتَأْكُلَوْا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوْا نِسَاءَنَا  فَغَضِبَ يَعْنِي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابْنَ عَوْفِ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمّ نَادِ ألاَ اِنَّ الجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ وَأَنْ إجْتَمِعُوْا لِصَلَاةِ قال فَاجْتَمِعُوْا ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قامَ فقال أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ قَدْ يَظُنَّ ان الله لم يحرمُ شيئا اِلَّا مَا في هذا القرآنِ أَلَا واِنِّي واللهِ قد وعَظْتُ وأَمَرْتُ ونَهَيْتُ عن أشياءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ القرآنِ أو اَكثًرُ وإن اللهَ عزوجلَّ لَمْ يُحِلَّ لكم ان تدخلوا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلّا بِإِذْنِ ولا ضَرْبَ نسائهم ولا اَكْلَ ثِماَرِهِمْ اِذَا اَعْطَوْكُمْ الَّذِي عليهم  [1]
B.     TERJEMAH
Dari 'Irbadh bin Sariyah  As Sulami R.A dia berkata : kami pergi ke Khaibar. Beliau disertai sahabat yang menyertainya. Tokoh Khaibar adalah seorang laki-laki durhaka yang cerdik. Dia datang menghadap Nabi Muhammad SAW berkata : "wahai Muhammad, apakah kalian hendak menyembelih keledai- keledai kami, memakan buah- buah kami dan memukuli kaum wanita kami?" mendengar itu Nabi SAW marah dan bersabda : "wahai Ibnu Auf, naikilah kudamu lalu berserulah : Sesungguhnya surga tidak halal, kecuali untuk orang mukmin. Dan hendaklah kamu berkumpul untuk shalat!" Kata 'Irbadh : maka mereka berkumpul, kemudian Nabi SAW mengerjakan shalat bersama mereka, lalu berdiri. Setelah Beliau bersabda : "apakah seseorang di antara kamu mengira seraya duduk- duduk di atas singganannya, bahwa Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu kecuali yang terdapat didalam Al- Qur'an ini? Ketahuilah, demi Allah, Sesungguhnya aku telah memerintahkan dan memberi peringatan, dan aku melarang beberapa pekara! Sesungguhnya hal itu adalah seperti Al- Qur'an, atau lebih banyak. Dan sesngguhnya Allah SWT belum pernah menghalalkan untuk kamu memasuki rumah- rumah ahlu kitab, kecuali dengan memiliki izin. Tidak pula memukul kaum wanita mereka, dan tidak pula memakan buah- buahan mereka, apabila mereka telah memberi kewajiban mereka kepadamu ( berupa upeti )."[2]
Bintang – bintang di langit
Nabi bersabda:

النُّجُوْمُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَأِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوْمُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُوْنَ وَ أَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِى فَأِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِى مَا يُوْعَدُوْنَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لِأُمَّتِى فَأِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوْعَدُوْنَ

Artinya :
“ Bintang-bintang adalah pengaman bagi langit, jika bintang mati, maka datanglah pada langit sesuatu yang mengancamnya. Dan aku adalah pengaman bagi sahabatku, jika aku mati, maka datanglah kepada para sahabat sesuatu  yang mengancam mereka. Sahabatku adalah pengaman umatku, jika mereka mati, maka datanglah kepada umatku sesuatu yang mengancam mereka.”[6]
Tidak ada komentar:

Posting Komentar