new post

zzz

Minggu, 06 Maret 2016

SPI A 4 : Masa Dinasti Abbasiyah


MAKALAH SEJARAH dan PERADABAN ISLAM
Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah

Kukuh Danar Fareza
Santi
Uswatun Khasanah
Yunia Lathifa

Kelas A 

HUKUM EKONOMI SYARIAH
SYARIAH dan EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
2016
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta ridho-Nya kepada kita semua, sehingga makalah kami dapat terselesaikan dengan tema “ Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah “. Makalah ini diajukan untuk memahami lebih detail tentang Sejarah dan Peradapan Islam, diharap pembaca dapat memahami konsep Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah.
Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada bapak Ghufron Dimyati, M.S.I selaku dosen pengampu Sejarah dan Peradaban Islam yang telah membimbing kami. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Dalam makalah ini dijelaskan tentang konsep Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Makalah ini jga diajukan untuk memenuhi tugas kelompok. Kami hanya manusia biasa tempat dimana ada kesalahan-kesalahan, maka kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam makalah yang kami buat ini. Semoga makalah yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. 


      Pekalongan,  februari 2016

    Penulis

DAFTAR ISI
Kata Pengantar...........................................................................................................        i
Daftar isi.......................................................................................................................       ii
BAB I. Pendahuluan
A. Latar belakang..................................................................................................       1
B. Rumusan masalah.............................................................................................       1
C. Metode Pemecahan Masalah............................................................................       2
D. Sistem Penulisan Makalah................................................................................     2
BAB II. Pembahasan
A. Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah........................................................     3
B. Para Khalifah Dinasti Abbasiyah................................................................     4
C. Masa Kejayaan Peradaban Dinasti Abbasiyah..........................................     5
Ø Baghdad sebagai pusat peradaban Islam........................................     6
D. Dinasti-Dinasti Yang Memerdekakan Diri dari Baghdad.........................      7
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemunduran Dinasti Abbasiyah....        8
F. Akhir Kekuasaan Dinasti Abbasiyah..........................................................     9
BAB III. Penutup.............................................................................................................   10
A. Kesimpulan
B. Daftar PustakaBAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peradaban Islam mulai di bangun oleh Nabi Muhammad saw, ketika berhasil merumuskan masyarakat Madani dan Piagam Madinah, kemudian di lanjutkan oleh Khulafa Rasyidin (Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Afffan, dan Ali Ibn Thalib) sistem yang di kembangkan pada saat itu adalah sistem demokrasi di mana pucuk pimpinan di pilih melalui Musyawarah oleh beberapa orang yang di tunjuk oleh kaum muslimin atau khalifah sebelumnya, pasca meninggalnya Ali dan naiknya Muawiyah, sistem pemerintahan dalam Islam berubah dratis dari sistem kekhilafahan ke Monarkhi Absolut.
Dalam peradaban ummat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban ummat Islam yang terjadi. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan ummat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Pada masa ini banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu dibidang Ekonomi, Politik, dan Ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi ummat Islam bahwa peradaban ummat Islam itu pernah memperoleh masa keemasan yang melampaui  kesuksesan negara-negara Eropa. Dengan kita mengetahui bahwa dahulu peradaban ummat Islam itu diakui oleh seluruh dunia,  maka akan memotifasi sekaligus menjadi ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban ummat Islam sehingga kita akan mencoba untuk mengulangi masa keemasan itu kembali nantinya oleh generasi ummat Islam saat ini.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah berdirinya dinasti abbasiyah ?
2. Bagaimana para khalifah dinasti abbasiyah ?
3. Bagaimana masa kejayaan peradaban dinasti abbasiyah ?
4. Bagaimana dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari baghdad ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran dinasti abbasiyah ?
6. Bagaimana akhir kekuasaan dinasti abbasiyah ?

C. Metode Pemecahan Masalah
Metode pemecahan masalah yang dilakukan melalui studi literatur/metode kajian pustaka, yaitu dengan menggunakan beberapa referensi buku atau dari referensi lainnya yang merujuk pada permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah pemecahan masalahnya dimulai dengan menentukan masalah yang akan dibahas dengan melakukan perumusan masalah, melakukan langkah-langkah pengkajian masalah, penentuan tujuan dan sasaran, perumusan jawaban permasalahan dari berbagai sumber, dan penyintesisan serta pengorganisasian jawaban permasalahan. 

D. Sitematika Penulisan Makalah

Makalah ini ditulis dalam tiga bagian, meliputi: Bab I, bagian pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, metode pemecahan masalah, dan sistematika pnulisan makalah; Bab II, adalah pembahasan; Bab III, bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.
BAB II PEMBAHASAN
A. Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah
Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau khilafahAbbasiyah, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan KhilafahAbbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad Saw. Dinasti Abbasiyah dididirikan oleh Abdullah Al-Saffahibn Muhammad, ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abass. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) s.d. 656 H (1258 M). Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode :
1. Periode Pertama (132 H/750 M – 232 H/847 M), disebut periode pengaruh Persia pertama.
2. Periode Kedua (232 H/847 M – 334 H/945 M), disebut masa pengaruh Turki pertama.
3. Periode Ketiga (334 H/945 M – 447 H/1055 M), masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia Kedua.
4. Periode Keempat (447 H/1055 M – 590 H/1194 M), masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.
5. Periode Kelima (590 H/1194 M – 656 H/1258 M), masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad.

Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Dasar-dasar pemerintahan daulat Abbasiyahdiletakkan dan dibangun oleh Abu Al-Abbas dan Abu Ja’far Al-Manshur, maka, puncak keemasan dari dinasti ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi (775-785 M), Al-Hadi(775-786 M), Harun Al-Rasyid (786-809 M), Al-Ma’mun (813-833 M), Al-Mu’tashim (833-842 M), Al-Wasiq (842-847 M), dan Al-Mutawakkil (847-861 M).
Puncak kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Perkembangan lembaga pendidikan tersebut mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode, penafsiran pertama, tafsir bial-ma’tsur dan penafsiran yang kedua, Tafsir bial-ra’yi. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu teologi.
Aliran-aliran teologi sudah ada pada masa Bani Umayyah. Namun, pemikiran-pemikirannya yang lebih kompleks dan sempurna baru dirumuskan pada masa pemerintahan Bani Abbas periode pertama, setelah terjadi kontak dengan pemikiran Yunani yang membawa pemikiran rasional dalam Islam. 
B. Para Khalifah Dinasti Abbasiyah
o Abu Al-Abbas
o Abu Ja’far Al-Manshur (754-775 M)
o Al-Mahdi (775-785 M)
o Al-Hadi (775-786 M)
o Harun Al-Rasyid (786-809 M)
o Al-Ma’mun (813-833 M)
o Al-Mu’tashim (833-842 M)
o Al-Wasiq (842-847 M)
o Al-Mutawakkil (847-861 M)
o Al-Muntasir (861-862 M)
o Al-Musta'in (862-866 M)
o Al-Mu'tazz (866-869 M)
o Al-Muhtadi (869-870 M)
o Al-Mu'tamid (870-892 M)
o Al-Mu'tadid (Oktober 892-5 April 902 M)
o Al-Muktafi (5 April 902-908 M)
o Al-Muqtadir (908-932 M)
o Al-Qahir (932-934 M)
o Ar-Radi (934-940 M)
o Al-Muttaqi (940-944 M)
o Al-Mustakfi (944-946 M)
o Al-Muti (946-974 M)
o At-Ta'I (974-991 M)
o Al-Qadir (991-1031 M)
o Al-Qa'im (1031-1075 M)
o Al-Muqtadi (1075-1094 M)
o Al-Mustazhir (1094-1118 M)
o Al-Mustarsyid (1118-1135 M)
o Ar-Rasyid (1135-1136 M)
o Al-Muqtafi (1136-1160 M)
o Al-Mustanjid (1160-1170 M)
o Al-Mustadi (1170-1180 M)
o An-Nashir (1180-1225 M)
o Az-Zahir (1225-1226 M)
o Al-Mustansir (1226-1242 M)
o Al-Musta'sim (1242-1258 M)
C. Masa Kejayaan Peradaban Dinasti Abbasiyah
Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan Dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan islam daripada perluaan wilayah. Di sini letak  perbedaan pokok antara Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah.
Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah  terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M) dan anaknya Al-Makmun (813-833 M). Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanaan terjamin walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India.
Pada masanya hidup pula para filsuf, pujangga, ahli baca Alqurandan para ulama di bidang agama. Didirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah, di dalamnya orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi.
Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu Alquran, qira’at, hadis, fiqh, ilmu kalam, bahasa dan sastra. Empat azhab fiqh tumbuh dan berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hanifah (meninggal di Baghdad tahun 150 H/677 M adalah pendiri Mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas banyak menulis hadis dan pendiri Mazhab Maliki (wafat di Madinah tahun 179 H/795 M). Muhammad bin Idris Ash-Syafi’i (wafat di Mesir tahun 204 H819 M) adalah pendiri mazhab Syafi’i. Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali(w. Tahun 241 H/855 M).
Di antara para penerjemah yang masyhur saat itu adalah Hunain bin Ishak, seorang kristen Nestorian yang banyak merejemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Ia menerjemahkan kitab Republik dari Plato, dan kitab Katagori, Metafisika Magna Moralia dari Aristoteles. Al-Khawarizmi (w. 850 M) menyusun ringkasan astronomi berdasarkan ilmu Yunani dan India.
Kemajuan tersebut paling tidak di tentukan oleh dua hal, yaitu
1. Terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan.
2. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam tiga fase.
Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan penguasa yang paling kuat di dunia pada saat itu, tidak ada yang menyamainya dalam hal keluasan wilayah yang diperintahnya, dan kekuatan pemerintahannya serta ketinggian kebudayaan dan peradaban yang berkembang di negaranya.
Baghdad Sebagai Pusat Peradaban Islam
Pada mulanya ibu kota Negara adalah Al-Hasyimiyah dekat Kufah. Untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri Al-Manshur memindahkan ibu kota Negara ke kota yang baru dibangunnya, Baghdad dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon, pada tahun 762 M. 
Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam islam. Itulah sebabnya Philip K.Hitti menyebutnya sebagai kota intelektual, menurutnya Baghdad merupakn profesor masyarakat Islam.


Dengan demikian, Dinasti Abbasiyah deng pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat kota peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai berikut.
a. Bidang Agama
1. Fiqh,
2. Ilmu Tafsir,
3. Ilmu Hadis,
4. Ilmu Kalam, dan
5. Ilmu Bahasa.
b. Bidang Umum
1. Filsafat,
2. Ilmu Kedokteran,
3. Farmasi,
4. Ilmu Astronomi,
5. Geografi,
6. Sejarah, dan
7. Sastra.
D. Dinasti-Dinasti yang Memerdekakan Diri dari Baghdad
Dalam bidang politik, disintegrasi sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir zaman Umayyah. Sebagaimana diketahui, wilayah kekuasaan Bani Umayyah mulai dari awak berdirinya sampai masa keruntuhannya, sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini berbeda dengan masa Dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui oleh Islam di wilayah Spanyol dan Afrika Utara, kecuali Mesir. Bahkan dalam kenyataannya, banayk wilayah tidak dikuasai oleh khalifah. Secara riil, daerah-daerah itu berada dibawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi yang bersangkutan. 
Adapun dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah, diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Thahiriyah di khurasan, Persia (820-872 M)
2. Safariyah di Fars, Persia (868-901 M)
3. Samaniyah di Transoxania (873-998 M)

4. Sajiyyah di Azerbaijan (878-930 M)
5. Buwaihiyah, Persia (932-1055 M)
6. Thuluniyah di Mesir (837-903 M)
7. Ikhsidiyah di Turkistan (932-1163 M)
8. Ghazwaniyah di Afghanistan (962-1189 M)
9. Dinasti Saljuk (1055-1157 M)
10. Al-Burzaqani, Kurdi (959-1015 M)
11. Abu Ali, Kurdi (990-1095 M)
12. Ayyubiyah, Kurdi (1167-1250 M)
13. Idrisiyah di Maroko (788-985 M)
14. Aghlabiyah di Tunisia (800-900 M)
15. Dulafiyah di Kurdistan (825-898 M)
16. Alawiyah di Tabiristan (864-928M)
17. Ukailiyah di Mausil (996-1095 M)
18. Mirdasiyah di Aleppo (1023-1079 M)
19. Dinasti Umayyah di Spanyol 
20. Dinasti Fatimiyah di Mesir
Dari latar belakang dinasti tersebut, tampak jelas adanya persaingan antarbangsa terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kebangsaan, dinasti-dinasti itu juga dilatarbelakangi oleh paham keagamaan, ada yang berlatar belakang Syi’ah dan ada yang berlatar sunni.
E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemunduran Dinasti Abbasiyah
Kebesaran, keagungan, kemegahan dan gemerlapnya baghdad sebagai pusat Dinasti Abbasiyah seolah-olah hanyut dibawa sungai Tigris, setelah kota itu dibumihanguskan oleh tentara mongol di bawah Hulagu Khan pada tahun 1258 M. semua bangunan kota termasuk Istana Emas tersebut dihancurkan oleh pasukan Mongol, meruntuhkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu, dan membakar buku-buku yang ada di dalamnya. Pada tahun 1400 M, kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Lenk, dan pada tahun 1508 M oleh tentara Kerajaan Safawi.
Menurut W. Montgomery Watt, bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran daulah abbasiyah adalah sebagai berikut :
1. Luasnya wilayah kekuasaan daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangatlah rendah. 
2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi.
3. negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menuru, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad.

Sedangakan menurut Dr. Badri Yatim, M.A., diantara hal yang menyebabkan kemunduran daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. 
1. Persaingan antara bangsa
Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan naib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah Dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini persaingan anatarbangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal khalifah Abbasiyah berdiri.
2. Kemerosotan Ekonomi 
Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari pada dana yang keluar, sehingga baitul mal penuh dengan harta. Setelah khalifah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun, dan dengan demikian terjadi kemerosotan dalam bidang ekonomi.
3. Konflik Agama
Fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu’tazilah, Syi’ah, Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok lainnya yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai faham keagamaan yang ada.
4. Perang Salib
Perang Salib merupakan sebab dari eksternal umat islam. Perang Salib yang terjadi beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menhadapi perang salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan.
5. Serangan Bangsa Mongol
Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan wilayah islam menyebabkan kekuatan islam menjadi lemah, apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol.

F. Akhir Kekuasaan Dinasti Abbasiyah
Ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpim oleh Hulagu Khan, 656 H/1258 M. Hulagu Khan adalah seorang saudara Kubilay Khan yang berkuasa hingga ke Asia Tenggara, dan saudara Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikanwilayah-wilayah sebelah barat dari China ke pangkuannya. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya, Al-Mu’tashim Billah dibunuh, buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris sehingga berubah warna air sungai tersebut yang jernih bersih menjadi hitam kelam karena lunturan tinta yang ada pada buku-buku.BAB III PENUTUP
Kesimpulan
A.  Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah
Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau khilafahAbbasiyah, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan KhilafahAbbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad Saw. Dinasti Abbasiyah dididirikan oleh Abdullah Al-Saffahibn Muhammad, ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abass. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) s.d. 656 H (1258 M).
B. Para Khalifah Dinasti Abbasiyah
o Abu Al-Abbas
o Abu Ja’far Al-Manshur (754-775 M)
o Al-Mahdi (775-785 M)
o Al-Hadi (775-786 M)
o Harun Al-Rasyid (786-809 M)
o Al-Ma’mun (813-833 M)
o Al-Mu’tashim (833-842 M)
o Al-Wasiq (842-847 M), dan seterusnya
C. Masa Kejayaan Peradaban Dinasti Abbasiyah
Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah  terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M) dan anaknya Al-Makmun (813-833 M). Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanaan terjamin walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India.
D. Dinasti-Dinasti yang Memerdekakan Diri dari Baghdad
Adapun dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah, diantaranya adalah sebagai berikut.
21. Thahiriyah di khurasan, Persia (820-872 M)
22. Safariyah di Fars, Persia (868-901 M)
23. Samaniyah di Transoxania (873-998 M)
24. Sajiyyah di Azerbaijan (878-930 M)
25. Buwaihiyah, Persia (932-1055 M)
26. Thuluniyah di Mesir (837-903 M)
27. Ikhsidiyah di Turkistan (932-1163 M)
28. Ghazwaniyah di Afghanistan (962-1189 M)
29. Dinasti Saljuk (1055-1157 M)
30. Al-Burzaqani, Kurdi (959-1015 M), dan seterusnya.
E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemunduran Dinasti Abbasiyah
Menurut W. Montgomery Watt, bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran daulah abbasiyah adalah sebagai berikut :
1. Luasnya wilayah kekuasaan daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangatlah rendah. 
2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi.
3. negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menuru, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad
Sedangakan menurut Dr. Badri Yatim, M.Adiantara hal yang menyebabkan kemunduran daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. 
1. Persaingan antara bangsa
2. Kemerosotan Ekonomi 
3. Konflik Agama
4. Perang Salib
5. Serangan Bangsa Mongol
F. Akhir Kekuasaan Dinasti Abbasiyah
Ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpim oleh Hulagu Khan, 656 H/1258 M. Hulagu Khan adalah seorang saudara Kubilay Khan yang berkuasa hingga ke Asia Tenggara, dan saudara Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikanwilayah-wilayah sebelah barat dari China ke pangkuannya.

DAFTAR PUSTAKA
Amin, Samsul Munir.2009.Sejarah Peradaban Islam.Jakarta:Bumi Aksara.
Yatim, Badri.2014.Sejarah Peradaban Islam.Jakarta:Rajawali Pers.

Foto Anggota
 
Santi Kukuh
  
 
Yunia Uswatun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar