new post

zzz

Jumat, 28 Oktober 2016

tt1 A 8c NABI MUHAMMAD SAW SURI TAULADAN QS. Al-Azhaab,33 : 21SUBYEK PENDIDIKAN “MAJAZI”
NABI MUHAMMAD SAW SURI TAULADAN
QS. Al-Azhaab,33 : 21 


Amamatul Munadiyah  (2021115200)
KelaA

FAKULTAS TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN
2016


KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada seluruh umat manusia dengan nikmat Iman, nikmat sehat dan nikmat waktu yang diberikan khususnya pada saya yang tiada terkira. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW  yang kelak kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah.
Saya selaku penulis yang diberi mandat untuk menulis sebuah Makalah yang mempunyai judul besar “Subyek Pendidikan (Majazi)”. Dengan sub Tema “Nabi Suri Tauladan” dengan Tafsir Q.S Al-Azhaab ayat 21 memberi apresiasi tertinggi kepada seluruh pihak yeng membantu saya dalam membuat Makalah tersebut. Yang pertama dan paling utama saya mengucapkan Terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberi kemudahan dalam segala hal. Yang kedua diucapkan Terimakasih kepada Bpk Muhammad Hufron, M.S.I yang telah menyampaikan Ilmu dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi I dengan bimbingan yang tiada habisnya. Yang terkhir saya mengucapkan terimaksih kepada kedua Orang Tua saya yang selalu mensuport saya dalam mencari ilmu lewat iringan Do’a-Nya serta teman-teman seperjuangan yang saling bahu-membahu dalam aktifitas perkuliahan.
Semaga makalah yang saya buat dapat memberi dampak positif  dan manfaat kepada seluruh pembaca, terlebih dalam bidang penambahan Ilmu Pengetahuan yang berguna untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang (akhirat).


Pekalongan ,11 Oktober 2016

(penulis)
BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah sekian lama kehidupan umat tidak memiliki seseorang yang menjadi panutan dan suri tauladan sehingga pada zaman itu kehidupan umat mulai berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya masing-masing. Pada zaman dahulu manusia berada dikurun yang disebut dengan zaman jahiliyah, kata jahiliyah berasal dari bahasa arab yaitu katan“Jahilun” yang berarti orang yang bodoh kemudian kata ini ditambah dengan nisbat yang menjadikan lafadz tersebut berarti bangsa kebodohan. Walaupun demikian bukan berarti kehidupan orang-orang di masa itu adalah orang-orang yang bodoh melainkan kurang adanya budi pekerti dan akhlak yang baik yang dimiliki umat oleh karenanya umat dikala itu melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa ada penalaran secara akal persis seperti yang dilakukan oleh orang yang bodoh oleh karenanya zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran agama Islam dari situlah kemudian perlahan lahan keadaanumat mulai memeluk ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai apa yang telah disebutkan dalam al-Quran bahwa diutusnya Nabi
Muhammad SAW ke dunia ini menjadi rahmat bagi alam semesta sebagaimana dalam Q.S Al-‘Anbya : 107
وَمَاأَرْسَلْنَكَ اِلّاَرَحْمَةً لِّلْعَلَمِيْنَ.107
Artinya:
“Dan tiadalah kami mengutus kamu ( Muhammad ) melainkan
untuk ( menjadi ) rahmat bagi seluruh alam.” ( Qs.Al anbyā:107 )
Selain itu keberadaan Nabi Muhammad juga sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an Q.S Al-Ahzab : 21
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.21
Artinya:
“Sesungguhnya telah ada pada (iri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” Q.S Al-Ahzab: 21

B. Judul Makalah
Makalah ini berjudul “Subyek Pendidikan (Majazi)” dengan sub Tema “Nabi Suri Tauladan” sesuai judul yang menjadi tugas untuk saya dengan Tafsir Q.S Al-Azhaab ayat 21.

C. Nash dan Terjemahan 
Q.S Al-Azhaab ayat 21:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.21
Artinya: 
Sesungguhnya telah ada pada (iri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. Q.S Al-Azhaab ayat 21.

D. Arti Penting Q.S Al-Azhaab: 21
الْأحزاب adalah surah ke-33 dalam al-Qur'an. Terdiri atas 73 ayat, surah ini termasuk golongan surah-surah Madaniyah, diturunkan sesudah surah Ali Imran. Dinamai Al-Ahzab yang berarti golongan-golongan yang bersekutu karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah. Khususnya surah Al-Azhab ayat 21 bahwasannya menerangkana keteladanan Rasulullah dalam memimpin perang Khandaq.BAB II
PEMBAHASAN
A. Teori 
Secara terminologi kata tauladan berasal dari kata teladan yang artinya perbuatan atau barang dan sebagainya yang patut ditiru atau di contoh. Sementara itu dalam bahasa arab kata tauladan berasal dari kata uswah dan qudwah. Sementara itu secara terminilogi tauladan berarti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia yang lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan.
Dengan demikian tauladan adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, sehingga orang yang di ikuti di sebut dengan teladan.
Dalam Al-Qur’an QS. Alazhaab ayat 21 di sebutkan kata-kata uswah yang di rangkaikan dengan khasanah yang berarti teladan yang baik. Dalam Al-Qur’an kata uswah  juga selain di lekatkan kepada Nabi untuk mempertegas keteladanan Rasulullah SAW, ayat ini juga menjelaskan tentang akhlak Rasulullah SAW.
Dan makna uswah hasanah merupakan A’qudwah Shalihaha yang di peran oleh Nabi Muhammad saw. Ketika peristiwa Al-Azhab atau dikenal dengan perang Khandaq. Uswah hasanah berarti kepribadian baik yang terdapat atau memiliki seseorang A’qudwah Shalihaha yang di jadikan contoh untuk di ikuti orang lain. Dan menanmkannya pada diri setiap orang.
B. Tafsir
1) Tafsir Jalalain
Ayat لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ (sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kalian) dapat dibacan iswatun dan uswatun khasanah (yang baik) untuk di ikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabaranya , yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya لِمَنْ (bagi orang) lafadz ayat ini kedudukannya menjadi badal dari lafadz لَكُمْ . كَانَ يَرْجُو اللَّهَ (yang mengharap Rahmat Allah) yakni takut kepada-Nya وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرً (dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah) berbeda halnya  dengan orang-orang yang selain mereka.
2) Tafsir Al Maraghi
Dalam ayat ini sesungguhnya norma-norma yang tinggi dan teladan yang baik itu telah di hadapan kalian, seandainya kalian menghendakinya. Yaitu, hendaknya kalian mencontoh Rasulullah saw. Di dalam amal perbuatan-perbuatan, dan hendaknya kalian berjalan sesuai dengan petunjuknya, seandainya kalian benar-benar enghendaki pahala dari Allah serta takut akan adzabnya di hari semua orang memikirkan dirinya sendiri dan pelindung serta penolong ditiadakan, kecuali dengan amal Saleh yang telah dilakukan seseorang (pada hari kiamat). Dan adalah kalian orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, maka sesungguhnya ingatan kepada Allah itu seharusnya membimbing kamu untuk taat kepadanya dan mencontoh perbuatan-perbuatan Rasul-Nya.
3) Tafsir Ibnu Katsir
Ayat di atas merupakan ayat yang mulia dan prinsip utamanya yaitu dalam meneladani Rasulullah saw. Baik dalam ucapan, perbuatan maupun perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada manusia agar meneladani kesabaran, upaya dan penantiannya atas jalan keluar yang diberiakan oleh Allah Azza wajalla. Semoga sholawat dan salam Allah senantiasa dilimpahkan kepadanya hingga hari kiamat. Karena itu Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang hatinya kalut dan guncang dalam peristiwa al-Ahzab, “sesungguhnya telah ada pada diri rasulullah suri tauladan yang baik bagimu.” Maksudnya mengapa kamu tidak mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah saw? Karena itu Allah SWT berfirman,” yaitu bagi oarang-oarang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat.dan ia banyak mengingat Allah.
Kemudian Allah SWT memberikan ihwal hamba-hambanya yang beriman dan membenarkan janji-nya.” Dan tatkala orang-orang mu’min melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mereka berkata. Inilah yang di janjikan Allah SWT dan Rasul-nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan rasulunya yakni ujian dan cobaan Allah ini akan membuahkan pertolongan sebagaimana telah di janjikanya. 


4) Tafsir Al Qurtubi
Pertama Firman Allah SWT,لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ sesungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.”ayat ini termasuk sindiran terhadap orang-orang yang absen dari peperangan. Maksudnya dalah mengapa kalian tidak ikut berperanng padahal kalian telah diberikan contoh yang baik dari Nabi SAW. Dimana beliau telah berusaha dengan keras untuk memperjuangkan agama Allah dengan cara ikut berperang dalam perang Khandaq.
Kata أُسْوَةٌ sama artinya dengan قُدْوَة yaitu teladan. Ashim membaca kata uswah ini menggunakan kharakat dhammah pada huruf hamzah, sedangkan ulama lainya menggunakan kharakat kasrah. Namun kedua bentuk qira’ah ini sama artinya dan sama-sama sering di gunakan untuk makna yang sama. Bentuk jamak untuk kedua kata ini juga sama menurut Al-Farra’.  Namun ada pula yang berpendapat bahwa kata yang berakhiran huruf ya itu berbeda jamaknya seperti kata  كسوةdanكِسَا  , atau لِحيَة  dan لِحىَ .
5) Tafsir Al Azhar
Tepat sekali apa yang di katakan oleh surat Al-Azhaab ayat 21 ini: “sesungguhnya adalah bagi kamu pada rasulullah itu teladan yang baik.”(pangkal ayat 21).
Memang ada orang yang bergoncang fikirannya , berpenyakit jiwanya, pengecut, munafik, tidak berani bertanggung jawab, bersedia-sedia hendak lari jadi badwi kembali ke dusun-dusun, tenggelam dalam ketakutan melihat dari jauh betapa besar musuh yang an menyerbu. Tetapi masih ada lagi orang-orang yang mempunyai penderian tetap, yang tidak putus harapan, tidak kehilangan akal. Sebab mereka melihat sikap dan tingkah laku pemimpin besar mereka sendiri, Rasulullah saw. 
Mulai saja beliau menerima berita tentang maksud musuh yang besar bilangnya itu, beliau terus bersiap mencari akal untuk bertahan mati-matian, jangan sampai musuh sebanyak itu menyerbu ke dalam kota. Karena jika maksud mereka menyerbu ke Madinah berhasil, hancurlah islam dalam kandangnya sendiri. Dia dengan nasihat Salman al-Faris agar ditempat yang musuh bisa menerobos di buat khandaq, atau parit pertahanan. Nasihat Salman itu segera beliau laksanakan. Beliau sendiri yang memimpin menggali parit bersama-sama dengan sahabat-sahab yang banyak itu. 
C. Aplikasi Dalam Kehidupan
Sebagai umat islam yang baik dan taat kepada Allah SWT. Kita harus mencontoh perilaku rasulallah dengan mempunyai teladan yang baik, dan kita harus menerapkan perilaku yang baik dalam kehidupan kita dengan cara saling tolong menolong sesama umat rasulullah, dan mempunyai tata krama atau budi pekerti yang baik dalam kehidupan kita, agara kita menjadi orang yang di cintai Allah SWT. Dan mendapat syafaat Rasulullah di akhiru Zaman.
D. Aspek Tarbawi
1. Cintai Rasulullah saw sebagai mana Allah SWT mencitai beliau.
2. Cintailah ketauladanan Rasulullah agar kita dapat syafaat Rasulullah di Akhiru zaman dan dapat Ridha Allah SWT.
3. Hendaknya kita mengikuti apa yang dilakukan dan diucapkan Rasulullah saw dan menjauh apa yang di larangnya .
4. Hendaklah kita mengikuti ketauladanan dalam kehidupan kita agar hidup ini menjadi tenang dan tentaram.BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Tauladan adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, sehingga orang yang di ikuti di sebut dengan teladan. Kemudian Uswah hasanah berarti kepribadian baik yang terdapat atau memiliki seseorang A’qudwah Shalihaha yang di jadikan contoh untuk di ikuti orang lain.
Jadi, sebagai umat islam yang baik hendaknya kita meniru ketauladana Rasulullah yang terdapat dalam suart Al-Azhaab ayat 21 ini, dan aplikasikanlah dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita mendapat Rahmat Rasulullah saw dan Ridha Allah SWT. 


DAFTAR PUSTAKA
Al-Mahallil,Imam. As-Suyuti,Imam,2009. Terjemahan Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Al-Maraghiy,Ahmad,1993. Tafsir Al-Maraghiy. Semarang: CV Tohaputra.
Al Qurtubi,Imam,2009. Tafsir Al Qurtubi. Jakarti: Pustaka Azzam.
Arif, Armai,2000. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Pers.
Ar-Rifa’i,Muhammad,1999. Rinkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Gema Insani Press.
Hamka,1982. Tafsir Al AzharJakarta: PT Pustaka Panjimas.
BIODATA
 
Nama : Amamatul Munadiyah
TTL : Tegal, 31 Januari 1997
Alamat : Ds.Karangmalang-Kedungbanteng-Tegal
Hobby : Traveling
Pendidikan :
SDN Karangmalang 01
MTS Raudatut Tholibin Al-Husaini
MAN Rejoso
IAIN Pekalongan
Tidak ada komentar:

Posting Komentar