new post

zzz

Jumat, 30 Maret 2012

B7-43 Amalia

MAKALAH
BUSANA DAN AKSESORIS CERMINAN JIWA

Makalahini disusun guna memenuhi tugas:
Mata Kuliah                   : HaditsTarbawi 2
Dosen Pengampu           : Muhammad Hufron, M.S.IDisusun oleh:
Amalia
2021110089
B

JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2012

PENDAHULUAN

Tidak samar lagi bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang bencana yang telah merata pada mayoritas negeri, yakni yang berupa tabattuj yang dilakukan oleh kebanyakan wanita, membuka wajah-wajah mereka, tidak berhijab, (tidak menutupi wajah dan tangannya) dari kaum lelaki, serta menampakkan perhiasan-perhiasan mereka yang telah Allah larang untuk di nampakkan. Tidakdiragukalagibahwasemuaitumerupakankemungkaran yang sangatbesardankemaksiatan yang nyata.Jugamerupakansebabterbesarturunnyamusibahdisebabkanakibat yang munculdaritabarrujdanmembukawajah, yaknimunculnyaberbagaiperbuatanfashiyah (keji), pelanggarandosa-dosa, sedikitnyasifatmaludanmeratanyakerusakan.
Bertaqwalah kalian kepada Allah wahaikaummuslimincegahlahsufaha’ (orang-orang yang lemahakalnya) dancegahlahwanita-wanita kalian dariperbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah atasmereka.Perintahkanlahmerekauntukberhijabdanbersutrah (mengenakanpakaian yang menyelubungiseluruhtubuhnya, termasukwajahdantangan).Dan peringatkanmerekadarimurka Allah SWT dansiksanya yang berat.Haditsnabibeliaubersabda:” bahwasesungguhnyamanusiaapabilamelihatkemungkaran, lalumerekatidakmengubahnya, makasangatdikhawatirkan Allah akanmeratakanadzabatasmereka”.

PEMBAHASAN
Hadits no. 43
BusanadanAksesorisCerminanJiwa

A.    MateriHadits
عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَتٌ مُمِيْلَـاتٌ مَاءِلَـاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَاءِلَةِلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَـا يَجِدْنَ رِيحَهَاوَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا} (رواه مسلم فى الصحيح, كتاب اللباس والزينة, باب النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَاءِلَـاتِ الْمُمِيلَـاتِ)

B.     TerjemahHadits
Dari Abu Hurairahberkata, Rasulullah SAW bersabda:” adaduagolongandariprndudukneraka yang akutidakpernahmelihatmereka: orang-orang yang selalumembawacemati (cambuk) sepertiseekorsapi yang merekagunakanuntukmencambukimanusiadengannya, danperempuan-perempuan yang berpakaiantapitelanjang. Merekacenderungberbuatkepadakemaksiatandanmebuat orang laincenderungkepadakemaksiatan. Rambutkepalamerekadiikat (disanggulbesar) sepertipunukunta, merekatidakakanmasuk surge dantidakakanmenciumwanginyasurga. Padahalbauwanginya surge terciumdarijarakperjalanansekiandansekian.[1]

C.    Mufrodat
Indonesia
Arab
Ada duagolongan
صِنْفَانِ
Sepertiekorsapi
كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
Sepertitelanjang
كَاسِيَات
Berpakaian
عَارِيَتٌ
Merekacencerungberbuatkemaksiatan
مُمِيْلَـاتٌ
Membuat orang lain cenderungkepadakemaksiatan
مَاءِلَـاتٌ
Rambutkepalamerekadiikatdisanggulbesar
رُءُوسُهُنَّ
Punukunta
الْبُخْتِ الْمَاءِلَةِ
Baunyasurga
رِيحَهَا
Dari jarakperjalanan
مِنْ مَسِيْرَةِ


D.    BiografiRowi
Abu Hurairah
Abu Hurairahkerikamasihdalammasajahiliyahbernama Abdu Al Syam bin Shahir. Setelahmemelukislam, namanyadigantiolehRasulullah SAW dengan Abdu Al Rahman. DiaberasaldariQobilahdaus.Salah satuqobilah yang popular di negeriSyam.
Semuladiabekerjasebagaipengembaladomba.Dan dalamsetiapmengembalakandomba-dombanya, diaselaluditemaniseekorkucingkecilnya.Diasangatmenyayangikucingnyaitu, sehinggasiangdanmalamselaludijadikantemannya.Ketikadiakucingdomba-dombanyakucingkecilitudiletakkandiataspohon. Dan olehkarenasangatsayangnyaterhadapkucingkecilitukemudianorangorangmenyebutnya Abu Hurairah (bapakkucingkecil).[2]
Abu Hurairahmemelukislampadatahunke 7 H. saatterjadiperangkhaibar. Ketikaitudiaberusiakuranglebih 30 tahun.DiadatangkeMadinah, menemuinabisaatbeliaubarusajapulangdariperangkhaibar.Kemudiandiatinggal di Suffah (serambi) masjid RAsulullah SAW.Ditempatituiamenjadiseorang yang arifdiantara orang-orang yang tinggal di Suffah masjid nabi. Menjadiseorangilmuandanahliibadah.Diaseorangdiantaratamu-tamuislamdanhamba-hamba Allah yang tenggelamdalamridhoillahi, karenapenghuniSuffahadalahsepertipenghuni Al Jami’ah (sebuahperguruantinggi) yang kokoh, yang tiangpenegaknyaadalahkitabullahdansunnahrosulnya. Merekaadalah orang-orang yang sabardalammenghadapikesusahandanbencana, sebabdalamkehidupannyasehari-hariselaluterbuaiolehkemesraandenganridho Allah.
Abu Hurairahadalah orang yang panjangusianya, diahidupselamaempatpuluhtujuhsesudahwafatRasulullah SAW.Dalammasaitulahdiagiatsekalimempublikasikanhadits-haditsRasulullah SAW dikalangan orang banyak, sehinggadiamenjadireferensi orang-orang islamdalammeriwayatkanhadits. Ketika Abu Hurairahmeninggaldunia, Abdullah bin Umar merasasedihsekali, danberucap Abu Hurairahadalahseorangpenghafalhadits-haditsRasulullahdiatas orang-orang islam.
Abu Hurairahmeninggalduniadalamusia 78 tahun di Madinahpada tahun57 H. diatelahmenghabiskanmasahidupnyauntukmengabdipadahaditsRasulullah SAW.

E.     KeteranganHadits
Haditsdiatasmerupakanperingatankeras (bagiwanita) dariperbuatantabarrujdanmembukawajah, mengenakanpakaian tipis/berpakainpendek, cenderungmeninggalkanAl-haqdankehormatansertavmembuat orang laincenderungkepadaperbuatanzinadankebathilan. Jugaperingatankerasdariperbuatanzalimterhadapmanusiadanmelanggarhak-hakmereka.Serta ancamankerasbagi orang yang melakukanperbuatan-perbuatantersebutdengandiharamkannyamasukjanah.Kita memohonkepada Allah keselamatandarisemuaitu.
Termasukdiantarakerusakan yang terbesaradalahsikaptasyabbuh (meniru-niru) perilakuparawanitakafirdarikalangannasranimaupun yang serupadenganmereka.Yaitudalamhalmengenakanpakaianpendek, menampakkanrambutdananggotakecantikanlain, danmengenakanrambutpalsu yang diharamkanbarulah (semacamrambutsambunganatausanggul).
Telahdiketahuidampakburukdarisikaptasyabbuh, pakaian-pakaian yang minim yang menjadikankaumwanitasepertitelanjangadalahmerupakankerusakandanfitnah yang mengakibatkanmennipisnya agama dansedikitnya rasa malu.Makamenjadikewajibankitasemuauntukmemeringatkanparawanitadengancara yang paling kerassertamencegahmerekadariperbuatan-peerbuatantersebut.
Takutlah kalian kepada Allah wahaiparahamba Allah! Dan jauhilahapa yang diharamkanoleh Allah! Hendaklah kalian salingtolong-menolongdiataskebajikandanketaqwaandansaling member wasiatdengankenenarandankesabaran.Ketahuilahbahwasanya Allah SWT akanmenanyakanhalitukepada kalian danakanmembalasperbuatan-perbuatan kalian.[3]

F.     AspekTarbawi
Diterangkanduagolonganpenghuninerakayaitusalahsatunyaadalahwanita-wanitasetengah (seperti) telanjang yang mempertontonkanauratmereka, merangsanglagimerayu.Telanjangdisinibukanberartitanpabusanamelainkanmemakaipakaianbebahan tipis, ketat, dan minim.Sehinggamampumenimbulkansyahwatbagi yang memandang.Dalamkitab Al-Muwattapakaianseprtiitudisebutpakaiansesatdanmenyesatkanmerekatidakakanmasuk surge bahkanmenciumbaunyasajatidakbisa, padahalbauharum surge tidakdapatterciumdarisekiandansekianyaitusejauhjaraktempuh 500 tahun.[4]
DalamhaditsRasulullahmenyebutkanbelummelihatgolongantersebutpadazamannya, tetapikehidupansekarangsangatseringdijumpaibahkantidakmenjadisesuatu yang tabu, padahalRasulullahtelahmenetapkangolonganiniadalahsalahsatupenghunineraka.
Na’udzubillah………………
Sebagaiseorangmuslimhendaknyaberpakaiansesuaidengan yang telahdiperintahkan Allah danRasulsebagaiwujuddariketaqwaan.

PENUTUP

Takhenti-hentinyamusuh-musuhislammelancarkandalamrangkamenghancurkankaummuslimindaridalam. Dan yang diincaradalahmerusakdanmenelanjangikaummuslimah.Berbagai propaganda syaitanmerekajajakanuntukmengiringkaummuslimin yang keluarrumahdalamkeadaantelanjang. Dari propaganda yang mengatakanbahwajilbabadalahpakaianadatarabsaja, sampaikepadapelecehandenganistilahpakaiantradisional. Hinggabanyakdarikalanganmuslimahtermakanolehnyadanmeninggalkanjilbab.Merekagantijilbabmerekadenganpakaianketetatautransparan yang memancarkanbentukdankemolekablekuk-lekuktubuhnya.
Demikianlah propaganda-propoganda yang dijajakanolehmusuh-musuhislam yang merusakgenerasikaummuslimin. Dengancaraitumerekahendakmenyebarkanberbagaikerusakankedalamtubuhkaummuslimin.DAFTAR PUSTAKA

Bin Baaz, Syaikh Abdullah. 2008. BahayaTabaruj: imam muslim, Sanggrahan: Maktabah AL GHUROBA’.
Al Maliki, Muhammad Alwi. 2009. IlmuUshulHadits, Yogyakarta:PustakaPelajar.
IbnuAnnas, Imam Malik, 1999, Al Muwatto, Jakarta: PT Raja Grafindo.


[1]Syaikh Abdullah bin Baaz, BahayaTabarruj: imam muslim (2128), (Sanggrahan: Maktabah AL GHUROBA’, 2008), h. 25.
[2]Muhammad Alawi Al Maliki, IlmuUshulHadits, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), h. 187.
[3]Ibid., h.26.
[4]Imam Malik ibnuAnnas, Al Muwatta (Jakarta:  PT. Grafindo, 1999), h.530.

16 komentar:

 1. eka karunia
  2021110092
  kelas B
  saya mau bertanya bagaimana dengan dengan seorang muslim yang sudah tahu tentang menutup aurot itu wajib namun, mereka tidak mau menutupnya atau dengan wanita yang menutup aurot karna mengikuti tren atau biar terlihat modis.

  BalasHapus
 2. dina rina
  2021110064
  bagaimana pendapat anda dengan gaya berbusana zaman sekarang yang lebih berkiblat dengan dunia barat sedangkan jika mereka yang tidak mengikuti gaya barat dianggap katrok atau tidak gaul?
  dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar berpakaian sesuai syariat islam?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  2. saya akn mencoba menjwb pertanyaan dr mbk rina

   seorang muslim akn mengalami kemajuan selama ia berpgang teguh dgn agamanya, sebaliknya seseorang muslim akn mengalami kemunduran ketika dia meningglkan ajaran agama, jd seorang muslim yng mengikuti cara berpakaian ala barat sesungguhnya dia tlh mengalami kemunduran,.kita seharusnya bangga menjdseorang muslim krna seorang muslim mulia di sisi allah. Jd knp mesti ikut2an gaya berpakaian orang kafir yng mereka itu hina di sisi allah...

   thank'zZZZZZZZZZz...

   Hapus
 3. nama : aini lailatul munawaroh
  kelas : B
  nim : 2021110060

  pertanyaan saya.....

  ada pendapat yg mengatakan kalau berbusana yg baik itu yg penting sopan tidak harus berkerudung,,,,,,bagaimana men pemakalah menanggapi pendapat tersebut??

  terimakasih

  BalasHapus
  Balasan
  1. sya mw mencoba menjwb

   baik /buruk nya sesuatu timbangan nya bukan pd akal seseorang. sbgai orang islam timbangannya dgn alquran dan hadist. Krna akal mnusia itu lmah, bs sja ia mengira itu kebaikan tp ternyata kejelekan . ketahuilah bahwa allah maha penyayang trhdp hamba2nya melebihi hamba tersbt menyayangi dri nya sendiri. Allah mewajibkan bg muslimah memakai kerudung itu ntk kebaikannya sndri, walau mungkin di sbgian mat a mnusia yng lmh akalnya keliatan tdk baik.

   thank"z

   Hapus
 4. Arina Rahmawati
  2021110055
  Kelas: B

  Bagaimana menurut anda mengenai wanita yang berkerudung tetapi masih saja melakukan kemaksiatan?

  BalasHapus
  Balasan
  1. saya akn mencoba menjwb

   yng di slhkan jangan krudungnya, tp orangnya. Bs jdi orang tsbt berkrudung bukn krna menjalankan perintah agama, ttpi niatnya lain. Kalau orng yg berkrudung niatnya krn allah, dia psti akan berusaha meningglkan k maksiatan, krn dia tw bahw allah melarang kemaksiatan.

   Hapus
 5. NAMA : WIWID PRIHARTANTI
  NIM : 2021110062
  KELAS: B


  Bagaimana pendapat anda menanggapi orang-orang yang berpakaian islami tetapi hanya untuk menutupi kepribadiannya yang sebenarnya buruk? (busana hanya untuk "kedok").


  terimakasih...

  BalasHapus
  Balasan
  1. saya akan mencoba menjwb pertanyaan dr mbk wiwid

   berpakaian islami to kepribadiannya buruk jgn menyalahkan pakaian islamiyah, tp orang y yng slh. Apa artinya berpakaian islami tp kepribadiannya buruk. sehrusnya seseorang itu tak hny menghiasi penamplN luar,ttpi jg menghiasi hti nya dgn akhlaq mulia

   Hapus
 6. aslm....
  mbak amalia, saya mau tanya.
  berpakaian tapi telanjang barangkali diantaranyaadalah berpakaian yang ketat atau bisa juga berpakaian transparan. sehingga anggota tubuh masih terlihat.
  lalu menurut anda bagaimana tentang seorang yang memakai jilbab transparan, misal jilbab paris,yg diakui atau tidak terkadang telinga atau rambut kita masih terlihat meski jilbab telah terlilit
  rapat????????????????.

  thanks for all
  ika nurhasanah 202109171

  BalasHapus
  Balasan
  1. saya akan mencoba menjawb pertanyaan dr mbk Dewi Listi...

   ya sam a saja kaya tdk pke jilbab. krn scra dhohir keliatan jelas telimga dan rambutnya. ya mending tdk pke jilbab sekalian aja ada yang tau kewajiban menutup aurat mk dia tdk pke krudung itu.ada yg tau kewajiban menutup aurot biasa aja.ada yg tdk tahu sama sekali....dan dosanya tergantung dr ktdk tahuannya.

   Hapus
 7. bahwa hidayah adalah milik Allah, bagaimanapun seseorang di beri wejangan akan kebenaran namun bila hati belum di bukakan oleh Allah maka akan sis-sia saja.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Assalamualaikum Mbak Amalia. . . . .

   Kadang seorang wanita ingin memakai pakaian yang menutup aurot tapi karena pertimbangan kadang merasa masih banyak dosa sehingga ia mengurungkan niat tuk berpakaian yang menutup aurot, Menurut anda lebih baik mana antara memperbaiki perilaku dulu baru, berpakaian yang menutup aurot, apa memakai pakaian yang menutup aurot baru memperbaiki perilakunya.

   Terimakasih..


   M.S
   2021110067

   Hapus
 8. tika permatasari
  2021110084
  kelas : b

  menurut pemakalah bagaimana si berbusana yang sesuai syariat islam dan bagaimana caranya agar antara busana yang kita gunakan tsb juga bisa mencerminkan pribadi kita ???bukan hanya kedok saja...thx

  BalasHapus
 9. bagaimana menurut anda tentang menggunakan jilbab transparan.misal jilbab model paris. samakah dengan berpakaian tapi telanjang???

  BalasHapus