new post

zzz

Minggu, 16 Oktober 2016

tt1 B 7a “Allah Sebagai Pendidik” Q.S Ar-Rahman ayat 1-4SUBYEK PENDIDIKAN “HAKIKI”
“Allah Sebagai Pendidik”
Q.S Ar-Rahman ayat 1-4


Irwan Syaefudin (2021115242)
kelas B


FAKULTAS TARBIYAH
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
2016


KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan pui syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat,hidayah dan insan-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Tafsir Tarbawi . Makalah ini telah saya susun dengan semaksimal mungkin.  
Penulis menyadarri bahwa dalam menyelesaikan penulisan makalah ini bukan hanya karena usaha dari penulis sendiri, akan tetapi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada :
1.      Bpk, Dr. H Ade Dedi Rohayan,M.Ag., selaku Rektor IAIN pekalongan
2.      Bpk, Dr. M Sugeng Sholehudin, M.Ag., selaku Dekam Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan
3.      Bpk, Dr. H Salafudin, M.si, selaku ketua progam Studi Pendidikan Agama Islam
4.      Bpk, Muhammad Hufron, M.Si , selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Tafsir Tarbawi
5.      Orang tua (Bapak dan Ibu) yang sudah mendukung saya dalam mengikuti perkuliahan di IAIN Pekalongan
6.      Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, penulis minta maaf kepada semua pihak yang merasa berkenan. Namun demikian, penulis selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kiranya makalah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terima kasih
BAB I
A.     Latar Belakang
   Surah Ar-Rahman adalah surahke-55 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surat makkiyah, terdiri atas 78 ayat. Dinamakan Ar-Rahmaan yang berarti Yang Maha Pemurah berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surah ini menerangkan kepemurahan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ciri khas surat ini adalah berulang 3X Fa biayyialaa'iRabbikumatukadzdzi ban (Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) yang terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan karunia Allah yang diberikan untuk manusia.
   Pendidik merupakan faktor utama dalam pembetukan pribadi manusia. Pendidik sangat berperan dalam pembentukan baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Jadi untuk menjadi pendidik yang baik dan sebagai panutan siswa-siswi atau peserta didik maka kita harus mengetahui subjek pendidkan yang baik dan memiliki kualitas yang tinggi, maka dengan memahai Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4 kita sebagai calon pendidik akan mengetahui sikap yang harus dimiliki soerang pendidik.B.     Judul Makalah

 Subjek Pendidikan Hakiki “Allah Sebagai Pendidik” surat Ar-Rahman ayat 1-4


C.     Nash dan Arti
اَلرَّحْمَنُ      .1
عَلَّمَ الْقُرْءَانَ .2
خَلَقَ الْإنْسَانَ .3
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ  .4
Arti :
1. (Tuhan) yang Maha pemurah
2. Yang telah mengajarkan Al-Quran
3. Dia menciptakan manusia
4. Mangajarnya pandai berbicara


D.   Arti penting dikaji

   Ayat ini pentimg dikaji karena
Ayat pertama ini kaitannya dengan pendidikan adalah seorang pendidik atau guru harus mempersiapkan dirinya dengan sifat rahman, yaitu mempunyai sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didik atau murid tanpa pandang bulu, baik kepada murid yang pintar, bodoh, rajin, malas, baik ataupun nakal. Ilmu yang ditransfer dan diterapkan dengan dasar kasih sayang akan besar efeknya kepada murid, terutama dalam penyerapan ilmu yang ditransfer dan diinternalisasikan.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Teori
   Pengertian Pendidik secara etimologi adalah orang yang melakukan bimbingan. Pengertian ini meberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam pendidikan. Menurut Madyo Ekosusilo, yang dimaksud guru tau pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik baik itu dari aspek jasmani ataupun rohaninya agar ia mampu hidup mandiri dan dapat memeuhi tugasnya sebagai makhluk tuhan sebagai individu dan juga makhluk sosial.
Selain itu pendidik memiliki tujuan utama dari pendidikan adalah mencetak manusia yang sempurna, yang berpengetahuan, berakhlak dan beradab. tentu tidak ada manusia yang sempurna, namun berusaha menjadi manusia yang sempurana adalah suatu kewajiban. Seorang guru apapun materi yang ia ajarkan hendaknya mengarahkan siswanya menjadi manusia yang berpengetahuan, beradab dan bermartabat yang berujung kepada ketaqwaan kepada Yang Maha Esa.
   Yang dimaksud dengan pengertian guru/pendidk diatas adalah guru secara umum sedangkan pengertian guru agama terhadap islam adalah orang yang melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik secara islam, dalam suatu situasi pendidikan islam untuk mencapai tujuan yang di harapkan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.[1]
B.    Tafsir Q.S Ar-Rahman ayat 1-4

1.      Tafsir Al- Maraghi
اَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ
Allah telah mengajarkan nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya.
Ayat ini turun sebagai jawaban kepada penduduk Mekah ketika mereka mengatakan
اِنَّمَا يُعَلِّمُه‌ُبَشَرُ
“Sesungguhna Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepada-nya(Muhammad).” (An-Nahl, 16:103)
      Dan oleh karena itu surat ini menyebut-nyebut tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya, maka terlebih dahulu Allah menyebutkan nikmat yang merupakann nikmat terbesar kedudukannya dan terbanyak manfaatnya, bahkan paling sempurna faidahnya, yaitu nikmat diajarkannya Al-Qura’anul Karim. Karena dengan mengikuti Al-Qura’nul Karim maka diperoleh kebahagian dunia dan di akhirat dan dengan menempuh jalannya. Lalu diperolehlah segala keinginan di dunia dan di akhirat karena Al-quran lah puncak dari segala kiab samawi, yang telah diturunkan pada makhluk Allah yang terbaik.

خَلَقَ الْإنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
   Dia telah menciptakan umat manusia ini dan mengajarinnya mengungkapkan apa yang yang terlintas dalam hatinya dan terbaik dalam sanubarinya. Sekirannya tidak demikian, maka Nabi Muhammad SAW. takkan dapat mengajarkan Al-Quran kepada umatnya.
Oleh karena manusia itu mahkluk sosial menurut tabiatnya yang tak bisa hidup kecuali bermasyarakat dengan sesamannya, maka haruslah ada bahasa yang digunakan untuk dapat memahamkan sesamannya dan untuk menulis kepada sesamannya yang berada ditempat jauh dan negeri-negeri sebrang, disamping untuk memelihara ilmu-ilmu tedahulu supaya dapat diambil manfaatnya oleh generasi berikut dan supaya ilmu ilmu itu dapat ditambah oleh generasi mendatang atas hasil usaha yang diperoleh oleh generasi yang lalu.
   Ini adalah nikmat ruhani terbesar yang tak bisa ditandingi dengan nikmat lainya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Allah SWT mendahulukan penyebutannya atas nikmat-nikmat lain yang akan disebutkan nanti. [2]

2.      Tafsir Al-Azhar

    Ar-Rahman, Yang Maha pemurah (ayat 1)
arti dari Rahman adalah amat luas, kalimat dalam pengambilannya ialah RAHMAT. Yang berarti kasih,sayang,cinta,pemurah. Dia meliputi kepada segala segi dan kehidupan manusia dan terbentang didalam segala mahkluk yang wujud dalam dunia ini. Didalam ayat-ayat Al-Quran kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang menyebutkan Rahmat Allah, tidak kurang dari pada 60 kali,Rahim sampe 100kali.
“Yang Mengajarkan Al-Qur’an” (ayat 2)
Inilah salah satu dari Rahman, atau kasih sayang tuhan kepada manusia, yaitu diajarkan kepada manusia itu Al-Qur’an, yaitu wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Yang engan sebab al_Qur’an itu manusia di keluarkan dari pada gelap gulita kepada terang benerang, dibawah kepada jalan yang lurus.
“Yang Menciptakan Manusia”.(ayat 3)
Penciptaan manusiapun adalah satu diantara tanda Rahman Tuhan kepada alam ini. Sebab, di antara makhluk ilahi di dalam alam, manusia lah satu-satunya makhluk yang paling mulia.
“ Yang mengajarkan kepadanya berbicara” (ayat 4)
Berubahlah Rahman Allah kepada manusia tadi lebih sempurna lagi, karena manusia pun diajar oleh Tuhan menyatakan perasaan hatinya dengan kata-kata. Itulah yang di dalam bahasa Arab disbut “Al-Bayaan” yaitu menjelaskan,menerangkan apa yang terasa dihati sehingga timbulah bahasa-bahasa. Kita pun sudah sama maklum bagaimana pentingnya  kemajuan bahasa karena orang dalam kesanggupannya memakai bahasa, memakai bicara. Alangkah malang yang tidak sanggup memakai lidahnya untuk menyatakan perasaan hatinya. “bagi orang bisu yang bermimpi” ke mana dan bagaimana dia akan menerangkan mimpinya? Oleh sebab itu jelas baha pemakaian bahasa adalah salah satu diantara Rahman Allah juga di muka bumi ini. [3]

3.      Tafsir Al-Misbah
   Surat ini dimulai dengan menyebut sifat rahmat-Nya yang menyeluruh ar-Rahman, yakni Allah yang mencurahkan rahamat kepada seluruh mahkluk dalam kehidupan didunia ini, baik manusi atau jin yang taat dan durhaka, malaikat,binatang maupun tumbuhan-tumbahan dan lain-lain.
Setelah menyebut rahmat-rahmat-Nya sacara umum, disebut rahmat dan nikmat-Nya yang teragung sekaligus menunjukan kekuasaan-Nya melimpahkan sekelumat dari sifat-Nya yakni dengan menyatakan: Dialah yang telah mengajarkan al-Quran kepada siapa saja yang Dia kehendaki.[4]

C.     Aplikasi Dalam Kehidupan

Didalam surat Ar-Rahman terdapat pembahasan-pembahasan menganai beragam nikmat-nikmat Allah SWT yang telah dan akan diberikan kepada Mahkluk-mahkluknya,terlebih dahulu jin dan manusia. Yaitu nikmat-nikmat kehidupan didunia yang akan diberikan di surga apabila kita dapat memasukinnya. Dengan kita memperoleh sura maka kita harus jadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah dan berbuat kebaikan didunia dengan sesama mahkluk Allah dengan kebaikan-kebaikan didunia dan menjadikan pribadi yang patuh terhadap perintah Allah dan Menjahui larangan Allah niscaya kita dapat memasuki surga.

D.    Aspek Tarbawi

1.      Mengingatkan diri kita kepada sifat Ar-Rahman milik Allah, yaitu Maha Pengasih. Allah senantiasa mengurus kebutuhan makhluk-makhluk yang walaupun mereka seringkali lupa kepada-Nya.
2.      Memberi tahu serta mengingatkan bahwa selain kita, terdapat makhluk Allah lainnya yang juga diberikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, yaitu golongan jin.
3.      Memberikan motivasi berharga kepada kita agar supaya terus bersemangat beribadah kepada Allah, karena balasan bagi orang yang berbuat kebaikan tidak lain hanyalah kebaikan pula, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan.
4.      Mengingatkan kepada kita agar tidak kufur nikmat. Yaitu melupakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, bahkan cenderung merasa apa yang ia dapat sekarang hanyalah hasil dari usahanya sendiri. Dan inilah sepertinya pesan yang paling ditekankan dalam surat ArRahman.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

Ciri khas Surah ini adalah kalimat berulang 31kali “ Fa biayyi alaa’i Robbi kuma tukadzdzi ban (maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) yang terletak diakhir setiap ayat yang menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Melalui surat ii Allah seolah-olah memebri sinyal kepada kita akan sifat kita yang pelupa,kufur nikmat,dan tidak mau berfikir. Ya tiga hal itu yang ada dibenak manusia. Jadilah manusia yang  beriman dan bertaqwa kepada Allah agar hidupnya bahagia baik kehidupan di dunia atau di akhirat.


[1] Ramayulis,Metodologi pendidikan agama islam,(Jakarta:Kalam Mulia 2005)hlm.49-50
[2] Ahmad Mustafa Al-Maragi,Tafsir Al-Maraghi(semarang:Karya Toha Putra,1989)hlm.187-188
[3] Hamka,Tafsir Al-Azhar(Jakarta:Panjimas,1982)hlm.181-182
[4] M. Quraisin Shihab, Tafsir Al-Mishbah(Jakarta:Lentera Hati,2002)hlm. 493
 

DAFTAR PUSTAKA

Ramayulis,2005, Metodologi pendidikan agama islam, Kalam Mulia,Jakarta
Ahmad Mustafa Al-Maragi,1989,Tafsir Al-Maraghi, Karya Toha Putra,Jakarta
Hamka, 1982,Tafsir Al-Azhar,Panjimas, Jakarta
M. Quraisin Shihab,2002, Tafsir Al-Mishbah, Lentera Hati,JakartaBIODATA DIRI

IMG_20161015_135935.jpg

Nama : Irwan Syaefudin
TTL : Pemalang, 7 April 1995
Alamat : Sukorejo,Ulujami, Pemalang
Riwayat Pendidikan
SD N 1 SUKOREJO
MTS WALISONGO ULUJAMI
MA PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS PACITAN
 

Pekalongan, 8 Oktober 2016

         Irwan Syaefudin   
2021 115 242   
Tidak ada komentar:

Posting Komentar