new post

zzz

Minggu, 20 Maret 2016

TT H 5 B "AMAL KEBAIKAN DIGANDAKAN 700 KALI"


ANJURAN BERAMAL SHALEH
Tafsir Tarbawi
"AMAL KEBAIKAN DIGANDAKAN 700 KALI"

Farkhatun Awaliyah Fitriya
2021114061

JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
2016

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Q.S Al-Baqarah ayat 261 ini menjelaskan tentang Anjuran beramal Shaleh.  Pada ayat ini Allah s.w.t. menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keridhaan-Nya. Hubungan antara infak dan hari akhirat adalah erat sekali karena sebagaimana diketahui, seseorang tak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari akhirat itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih di dunia, antara lain amalnya yang berupa infak di jalan Allah.
Shodaqoh memang tak mampu dinalar oleh hukum ekonomi: ?Anda mengeluarkan, maka milik Anda berkurang.? Begitulah Allah menaburkan jutaan keajaiban, mukjizat, misteri dan rahasia keagungan di balik amal-an shodaqoh. Baik itu berkaitan dengan kehidupan di dunia, seperti kelapangan hidup dari beragam masalah, kebarakahan kekayaan, ke-bahagiaan dan apalagi nikmat pahala di kehidupan akhirat kelak.
Tak pernah ada tutur kisah bahwa orang yang rajin bershodaqoh lantas hidupnya jadi miskin, melarat, dhaif dan menderita. Justru para dermawan itu, yang ikhlas lillahi ta'ala, hidupnya makin bertabur harta, makin mulia dan makin bahagia.Jika kita ingin kian kaya, mulia dan bahagia, maka perbanyaklah shodaqoh kita.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka pembahasan makalah ini akan difokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut:
1. Surat Q.S Al-Baqarah ayat 261
2. Pengertian secara umum surat Q.S Al-Baqarah ayat 261
3. Penjelasan surat Q.S Al-Baqarah ayat 261
4. Aspek Tarbawi

C. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui surat Q.S Al-Baqarah ayat 261
2. Untuk mengetahui pengertian secara umum surat Q.S Al-Baqarah ayat 261
3. Untuk mengetahui penjelasan surat Q.S Al-Baqarah ayat 261
4. Untuk mengetahui aspek Tarbawi
D. Metode Pemecahan Masalah
Metode pemecahan masalah yang dilakukan melalui study literatur atau metode kajian pustaka, yaitu dengan menggunakan beberapa referensi lainnya yang merujuk pada permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah pemecahan masalahnya dimulai dengan menentukan masalah yang akan dibahas dengan melakukan perumusan masalah, melakukan langkah-langkah pengkajian masalah, penentuan tujuan dan sasaran, perumusan jawaban permasalahan dari berbagai sumber, dan penyintesisan serta pengorganisasian jawaban permasalahan.

E. Sistem Penulisan Masalah
Makalah ini ditulis dalam tiga bagian, meliputi: Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, metode pemecahan masalah, dan sistematika penulisan makalah; Bab II, adalah Pembahasan; Bab III, adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


BAB II
PEMBAHASAN

A. Q.S Al-Baqarah ayat 261
B. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
Artinya:”Perumpamaan orang -orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai:tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”


C. Penjelasan Q.S Al-Baqarah ayat 261
Ayat ini merupakan anjuran yang agung dari Allah untuk hamba-hambaNya untuk menafkahkan harta mereka di jalanNya; yaitu jalan yang menyampaikannya kepadaNya. Termasuk dalam hal ini adalah menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, dalam mengadakan persiapan berjihad di jalan-Nya, dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin. Kemudian disusul berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan kemungkinan saja dua cara itu dapat disatukan hingga menjadi nafkah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan sekaligus bakti sosial dan ketaatan. 
Nafkah-nafkah seperti ini akan dilipat gandakan. Kelipatan ini dengan tujuh ratus kali lipat hingga berlipat ganda banyaknya lagi lebih dari itu. Karena itu Allah berfirman, (وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ) "Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki". Itu tentunya sesuai dengan apa yang ada dalam hati orang yang berinfak tersebut dari keimanan dan keikhlasan yang tulus, dan juga sesuai dengan kebaikan dan manfaat yang dihasilkan dari infaknya tersebut, karena beberapa jalan kebajikan dengan berinfak padanya akan mengakibatkan manfaat-manfaat yang terus menerus dan kemaslahatan yang bermacam-macam, maka balasan itu tentunya sesuai dengan jenis perbuatannya. Inilah contoh perumpamaan kemurahan Allah dalam melipat gandakan pahalaa bagi hambanya yang ikut membiayai  kepentingan agama Allah, perjuangan untuk menegakkan agama Allah,  bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat gandanya. 
Ibnu Abbas ra berkata  “perbelanjaan untuk jihad dan hajji pahalanya berlipat ganda hingga tujuh ratus kali.”
Dalam ayat ini ada isyarat bahwa amal shalih itu dapat tumbuh bagaikan tanaman disisi Allah, sebagaimana juga disebut dalam hadis Nabi saw. Dengan demikian diberikanlah targhib bahwasannya satu kebijakan ditanamkan akan bergandalah hasilnya sampai  tujuh kali seratus. Dengan demikian dijelaskan bahwasannya pengurbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan tetapi memberikan untung.  Adapun orang yang mementingkan diri sendiri dan diperbudak harta yang dipandangnya hanyalah berat mengeluarkan yang sebiji dari dalam pundi-pundunya, dan tidak diingatnya 700 laba keuntungan untuk membina jalan Allah yang akan dihasilkan oleh apa yang dikeluarkannya itu.
Orang yang mendermakan hartanya demi mencari keridhaan Allah dari pahalaNya adalah laksana orang yang menanam sebuah biji diatas tanah yang subur, lalu tumbuhlah tujuh buah tangkai yaitu dari batang tadi bercabang tujuh buah tangkai, pada tiap-tiap  tangkai mengeluarkan 100 buh biji, sebagaimana terlihat pada jagung dan kopi.  Dan dari Mu’adz bin Jabal, bahwa orang yang berperang dan sekaligus mendermakan hartanya, maka Allah akan menyimpan beberapa gudang rahmatNya bagi mereka yang tak dapat diketahui oleh hambaNya. Allah tidak membatasi rahmatNya dan pemberianNya. Dan dia Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapatkaan pahala berlipat ganda karena menegakkan kebenaran dengan mendermakan hartanya, mendidik masyarakat agar melaksanakan tuntunan agamanya, sehingga dia hidup didunia dan akhirat dapat berbahagia.  Dan bila derma mereka menampakkan hasil dalam kehidupan masyarakat, mereka merasa memperoleh faedah yang sebesar-besarnya dan merekapun turut menikmati kebaikannya.
Demikianlah menurut hokum fitrah, manusia satu sama lain adalah saling meniru. Barang siapa yang mau mengorbankan sesuatu untuk kepentingan umum, maka selanjutnya ia akan menjadi tauladan bagi orang lain dalam pengorbanan seperti itu. Begitu pula, seseorang dengan yang lain saling buka tangan, jika mempunyai kesadaran perlunya kepentingan bersama. Kelebihan yang utama dari orang-orang yang mendahului mengusahakan kebaikan adalah karena mereka itu menjadi peletak amal kebaikan. Merekalah orang-orang yang berhasil memperoleh keridhaan Allah dan mereka akan mendapat pahala mereka sendiri ditambah pahala orang-orang yang meneladani
Rasulullah Saw. bersabda, ?Bila engkau ingin dicintai Allah, takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. Bila engkau ingin dicintai para makhluk, berbuat baiklah kepada mereka dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. Bila engkau ingin diperkaya dalam harta, maka zakatilah harta bendamu. Bila engkau ingin disehatkan badanmu, maka per-banyaklah shodaqohmu. Bila engkau ingin diperpanjang umurmu, maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabatmu. Bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar, maka perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa.?

D. Aspek Tarbawi
1. Apabila berjuang dijalan Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampat 700 kali lipat.
2. Pengurbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan tetapi memberikan untung.
3. Barang siapa yang mau mengorbankan sesuatu untuk kepentingan umum, maka selanjutnya ia akan menjadi tauladan bagi orang lain.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam ayat Ini merupakan anjuran yang agung dari Allah untuk hamba-hambaNya untuk menafkahkan harta mereka di jalanNya; yaitu jalan yang menyampaikannya kepadaNya. Termasuk dalam hal ini adalah menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, dalam mengadakan persiapan berjihad di jalan-Nya, dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin. Kemudian disusul berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan kemungkinan saja dua cara itu dapat disatukan hingga menjadi nafkah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan sekaligus bakti sosial dan ketaatan.  Pada ayat ini Allah s.w.t. menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keridhaan-Nya. Hubungan antara infak dan hari akhirat adalah erat sekali karena sebagaimana diketahui, seseorang tak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari akhirat itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih di dunia, antara lain amalnya yang berupa infak di jalan Allah.

B. Saran 
Dalam pembuatan makalah ini kami menyadari masih banyak  kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu kepada  dosen pengampu mata kuliah dan rekan sekalian kami mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi pelajar umum lainnya khususnya bagi kami untuk itu sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA

Mustafa Al-Maragi. 1994. Terjemah Tafsir Al-Maragi  Juz ‘2.  Semarang: CV Toha Putra.
Hamka, 2005. Tafsir Al-Azhar, juz’2.. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Terjemah singkat tafsir ibnu katsier
http://jony78.blogspot.co.id/2012/04/pembahasan-surat-al-baqarah-ayat-261.html


Biodata penulis
Nama  : Farkhatun Awaliyah Fitriya
Nim    : 2021114061
Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 17 Maret 1996
Jurusan  : Tarbiyah
Prodi  : PAI
Alamat  : Jl. Singkil No. 46 Adiwerna – Tegal
Motto : Tidak perlu besar untuk memulai tapi mulailah untuk menjadi besar

1 komentar:

 1. 1. Nur Fitriyah (2O21114340)
  2. Umi Salamah (2021114098)
  Pertanyaan:
  Bagaimana perumpamaan orang yang mendermakan hartanya demi mencari keridhaan Allah?
  Jawaban :
  Orang yang mendermakan hartanya demi mencari keridhaan Allah adalah laksana orang yang menanam sebuah biji diatas tanah yang subur. Lalu tumbuhlah tujuh buah tangkai yaitu dari batang tadi bercabang tujuh buah tangkai, pada tiap-tiap tangkai mengeluarkan 100 biji, sebagaimana terlihat pada jagung dan kopi.

  BalasHapus